14 grudnia w kawiarni społecznej PERS spotkaliśmy się by porozmawiać o integracji.

Spotkanie organizowane jest w ramach prowadzonych przez Fundację projektów:
SZKOLIMY NGO oraz Społeczna Agencja Pośrednictwa – po sąsiedzku.

Dlaczego organizujemy takie spotkanie?
W województwie kujawsko-pomorskim w okresie od lutego 2022 r. powstały nowe organizacje pozarządowe, które aktywnie włączyły się nie tylko w działania pomocowe, dedykowane dla osób z doświadczeniem migracji i uchodźctwa, ale przede wszystkim integrują lokalne społeczności i animują działania na rzecz włączenia społecznego. W tym samym okresie, do udziału w programie SZKOLIMY NGO zgłosiły się trzy takie organizacje, a ponadto, znalazły się również te, które wcześniej nie prowadziły takich działań. Wszystkie z tych organizacji ściągają znaczące środki zewnętrzne do gmin województwa na działania integracyjne i pomocowe z takich programów jak Wspieramy Ukrainę (Fundacja Edukacja dla Demokracji), Fundusz Tutaj (Ashoka), Fundusz solidarności z Ukrainą (Fundacja Batorego), Visegrad4Ukraine i inne. Dodatkowo, korzystają one ze środków publicznych dostępnych w województwie na poziomie gmin, powiatów i województwa.

Organizacje te przechodzą zatem intensywną szkołę budowania społeczeństwa obywatelskiego działając na rzecz integracji osób z uchodźctwa i migracji w swojej społeczności. Osoby nimi zarządzające, po okresie 20 miesięcy działania mają ogromną bazę wiedzy oraz listę problemów z jakimi napotkały się podczas działań. Mowa tu o problemach we współpracy z innymi NGO, gminami, społecznościami, instytucjami gminnymi/miejskimi, wojewódzkimi oraz o problemach wynikających z braku polityk integracyjnych na poziomie krajowym.

Spotkanie Porozmawiajmy o integracji posłuży zatem do zwiększenia samoorganizacji oraz wzrostu znaczenia III sektora w życiu publicznym województwa kujawsko-pomorskiego. Dokonamy diagnozy i próby wypracowania propozycji rozwiązań napotykanych problemów przez organizacje pracujące z osobami z doświadczeniem migracji oraz przedstawimy propozycję mechanizmów integracyjnych, które mogą być implementowane w gminach woj. kuj-pom. na przykładzie Torunia. Rezultaty spotkania posłużą nam w procesie konsultacji społecznych, zgłoszonych m.in. (w partnerstwie z innymi) przez naszą organizację do planu konsultacji na 2024 r. w Gminie Miasta Toruń.

Anna Dąbrowska

Prezeska Stowarzyszenia Homo Faber od 2011 roku. Zajmuję się tworzeniem systemowych rozwiązań integracyjnych. Ukończyła Szkołę Praw Człowieka Helsińska Fundacja Praw Człowieka i Instytut Nauk Prawnych PAN, a także kurs trenerski Stowarzyszenia Trenerów Organizacji Pozarządowych (STOP).

Od 2005 do 2008 r. była związana z Ośrodkiem „Brama Grodzka – Teatr NN” i programem Akademia Obywatelska.

W Homo Faber jestem od 2005 roku. Od 2011 roku pełni funkcję prezeski Stowarzyszenia.

Koordynuje „Program Integracja”, gdzie zajmuje się tworzeniem systemowych rozwiązań integracyjnych na poziomie lokalnym. Od 2009 do 2017 roku była koordynatorką projektu „Witamy w Lublinie”, którego głównym celem było testowanie narzędzi integracyjnych na poziomie miasta. Obecnie kontynuuje te działania będąc przewodniczącą Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. integracji migrantów i migrantek w Lublinie; KDO jest ciałem doradczym Prezydenta Miasta Lublina.

Andrzej Grupa

Community Manager for Poland (Ashoka w Polsce)
Od kilku lat zaangażowany w inicjatywy na rzecz gościnności i budowania zrozumienia – na różnych poziomach. Przez kilka lat animował społeczne projekty na rzecz troski o Stworzenie i większej świadomości ekologicznej. W Ashoka w Polsce od tego roku dba o połączenia między osobami i organizacjami w społecznościach. Poznaniak, mąż i ojciec dwójki dzieci, rowerzysta.

Martyna Bogaczyk

Fundacja Edukacja dla Demokracji; (Program RITA, Fundusz „Wspieramy Ukrainę”)
Z Fundacją związana od 2006 roku. Od 2010 w zarządzie FED, najpierw jako członkini zarządu, potem jako Wiceprezes. Od kwietnia 2016 roku pełni funkcję Prezes Zarządu Fundacji. Przez wiele lat odpowiadała za wschodni odcinek działań Fundacji koordynując projekty, pracując jako trenerka. Jest autorką programów szkoleń, scenariuszy zajęć oraz materiałów edukacyjnych. W 2014 roku za zasługi w działalności na rzecz promowania idei społeczeństwa obywatelskiego i wspierania przemian demokratycznych w krajach byłego ZSRR została odznaczona przez Prezydenta RP Srebrnym Krzyżem Zasługi. Wolny czas lubi spędzać z rodziną i przyjaciółmi, najchętniej na świeżym powietrzu.Do rozmowy zapraszamy również osoby reprezentujące instytucje na poziomie województwa jak i gminy oraz inne organizacje III sektora.

Relacja Radio ESKA Toruń | Renata Grudzińska

Relacja poniżej:

Materiały dodatkowe:

Spotkanie zostało poprowadzone przez Pracownię Zrównoważonego Rozwoju (PZR) – organizacja pozarządowa z Torunia specjalizująca się w wspieraniu samorządów w zarządzaniu strategicznym, którego podstawą jest zrównoważony rozwój, prowadzący do podniesienia jakości życia mieszkańców i mieszkanek. Wspólnie z władzami miasta, jego mieszkańcami_ami i przedsiębiorcami PZR szuka rozwiązań tworzących przyjazne, bezpieczne i dobrze prosperujące miasto, w którym ludzie chcą żyć i pracować.
Specjalizuje się w prowadzeniu złożonych procesów partycypacyjnych. Ich rezultatem są akceptowalne społecznie polityki publiczne w różnych obszarach
funkcjonowania samorządu oraz przyjazne przestrzenie publiczne.

Spotkanie zostało objęte patronatem Fundacji Stocznia , Fundacji NESsT oraz akcji Masz Głos (Fundacja Batorego).
Partnerami spotkania są:
Fundacja Dobra dla Dobra;
Fundacja Emic;
Fundacja KOSMOS (Centrum Integracji ŁĄCZNIK);
Pracownia Zrównoważonego Rozwoju.

Współpraca informacyjna projektu:
Gmina Miasta Toruń

Partnerzy projektu:
Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu;
Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu.

Projekt SZKOLIMY NGO finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.