Masz wolny pokój lub mieszkanie do wynajęcia? Może Twoi rodzice lub dziadkowe dysponują pustą nieruchomością, z której osoby nie mające gdzie mieszkać mogłyby skorzystać?

Poszukujemy mieszkań, domów, pokoi na wynajem dla osób z Ukrainy, które zmuszone były uciekać z własnego kraju i dla których dach nad głową to podstawowa potrzeba życiowa. Z powodu kryzysu mieszkaniowego wiele osób musiało wrócić do ogarniętej wojną Ukrainy, nie zmienia to faktu, że tylko w Toruniu przebywa obecnie około 3 tysiące osób z Ukrainy, a w Bydgoszczy około 7 tysięcy.

Obywatelom Ukrainy nadano 1,3 mln numerów PESEL, w tym 41,8 tysięcy, czyli 3,3 proc., na Kujawach i Pomorzu. Wśród osób, którym nadano PESEL w naszym regionie, 56,2 proc. było pełnoletnich i większość, 86,2 proc., stanowiły kobiety. Od początku konfliktu zbrojnego w Ukrainie (24 lutego 2022 roku), do końca października 2022 roku:

 • granicę polsko-ukraińską przekroczyło 7,4 mln osób. W tym samym czasie do Ukrainy wyjechało 5,6 mln osób;
 • pracodawcy z województwa kujawsko-pomorskiego przekazali 22 368 powiadomień o podjęciu pracy przez obywateli Ukrainy (w Polsce było to 631,1 tys. powiadomień);
 • w powiatowych urzędach pracy województwa zarejestrowano 4 051 obywateli Ukrainy (w Polsce zarejestrowało się 73,1 tys. osób z Ukrainy).

– informuje Maciej Smolarek, rzecznik WUP w Toruniu, dane na okres listopad 2022.

Brak pieniędzy to niejedyny problem na drodze do mieszkania dla osób z Ukrainy.

Nauczycielki, kobiety prowadzące małe biznesy, samodzielne matki i opiekunki schorowanych rodziców, osoby z niepełnosprawnościami i osoby starsze będące w trudnej sytuacji finansowej zostały i zostali zmuszeni do budowania swojego życia od początku, mierząc się jednocześnie z brakiem znajomości procedur, barierą językową, problemami finansowymi i brakiem pracy.

Podstawowym wyzwaniem, z którym zmagają się osoby korzystające ze wsparcia fundacji, jest znalezienie mieszkania. Przyczyną tego problemu nie jest jedynie brak środków finansowych, ale także uprzedzenia, strach i brak wiedzy jak udostępnić mieszkanie w sposób komfortowy i bezpieczny dla obu stron.

Fundacja Studio M6 wraz z Fundacją EMIC szukają i pomagają wynająć mieszkanie.

Do tej pory Fundacja Emic pomogła prawie 3 000 osobom, których dotychczasowe życie w Ukrainie uległo załamaniu. Szukając rozwiązania na kryzys mieszkaniowy dotykający osoby z Ukrainy, kontynuujemy akcję Gość w Dom. Szukamy mieszkań i lokali przede wszystkim na wynajem długoterminowy i na warunkach komercyjnych.

Wiele osób poszukujących zakwaterowania może opłacić czynsz i pozostałe koszty wynajmu, o ile nie przewyższają one zarobków (pamiętajmy, że migranci i migrantki wchodzący na rynek pracy często pracują w oparciu o umowę zlecenia za najniższe wynagrodzenie). Wsparciem ze strony wynajmującego, może być rozłożenie kaucji na raty czy obniżenie kosztów najmu w pierwszych miesiącach wynajmowania mieszkania. 

Chcesz wynająć mieszkanie osobie z Ukrainy?

Napisz lub zadzwoń:

·       wynajmem mieszkania/pokoju/domu: Społeczna Agencja Pośrednictwa, ul. A. Mickiewicza 112, Toruń , +48 512 205 082;

·       w sprawach związanych z pobytem osoby z Ukrainy w Twoim mieszkaniu/pokoju/domu: , +48 507 412 653.

Jesteś zainteresowany_na wynajmem mieszkania?

Wypełnij ankietę zgłoszeniową:

ANKIETA DLA WŁAŚCICIELI_LEK MIESZKAŃ


Jak pomaga Fundacja Emic?

Fundacja Emic od 2016 roku specjalizuje się we wsparciu migrantów i migrantek różnych narodowości mieszkających w województwie kujawsko – pomorskim. Jeżeli znasz osobę, która mierzy się z różnymi wyzwaniami, możemy jej pomóc w obszarach:

– nauka języka polskiego – mniej więcej co 2 miesiące uruchamiamy grupy na poziomie A0 – A1 dla osób z Ukrainy. Informację o zapisach publikujemy na naszej stronie i profilu Facebooku;

– w punktach informacyjno – doradczych nasze konsultantki pomogą m.in. złożyć wniosek o 500+, wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, zapisać dziecko do szkoły, znaleźć tłumacza przysięgłego dokumentów, rozpocząć procedurę orzekania o niepełnosprawności;

– do dyspozycji są prawnicy, którzy dyżurują w biurach w Toruniu i Bydgoszczy;

– doradca zawodowy i pośredniczka pracy pomagają w znalezieniu pracy, napisaniu cv, itp.;

– wspieramy zarówno opiekunów i dzieci w procesie poszukiwania szkół, zrozumienia polskiego systemu oświaty oraz szkoły z województwa kujawsko-pomorskiego w wyzwaniach związanych z uczęszczaniem do ich placówki uczennic i uczniów z doświadczeniem migracji.

Dane kontaktowe:

Toruń, ul. Klonowica 40/1,

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

środa: 8:00 – 18:00

Bydgoszcz, ul. Gdańska 128

poniedziałek – piątek: 8:00 – 16:00

środa: 8:00 – 18:00

Jak pomaga Fundacja Studio M6?

Prowadzimy Społeczną Agencję Pośrednictwa, która świadczy usługi społeczne, kierowane do osób potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, również osób starszych i samotnych, osób z niepełnosprawnościami, lub do osób poszukujących stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia.

Od marca 2022 r. pomogliśmy ponad 300 osobom z Ukrainy w swobodnym poruszaniu się na rynku pracy i ponad 100 osobom na rynku najmu mieszkań w ramach projektów Pośrednictwo z gwarancją społeczną oraz Razem Warto / Разом воно того варте.

Współpracujemy z Powiatowym Urzędem Pracy dla Miasta Torunia oraz innymi organizacjami pozarządowymi w gminie.

W ramach projektów zapewnianie również indywidualne wsparcie terapeutki oraz prowadzimy serię warsztatów integracyjnych we współpracy z Centrum Integracji Łącznik.

Dane kontaktowe:

SPOŁECZNA AGENCJA POŚREDNICTWA

ul. A. Mickiewicza 112

poniedziałek – piątek: 10:00 – 16:00

mob. +48 512 205 082

email:

Poniżej przedstawiamy najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi dotyczące wynajmu i goszczenia u siebie uchodźców i uchodźczyń z Ukrainy.

1. Dla kogo i na jakich zasadach dodatek 40zł?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, każdemu podmiotowi, w szczególności osobie fizycznej prowadzącej gospodarstwo domowe, który zapewni na własny koszt zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, może być przyznane na jego wniosek świadczenie pieniężne z tego tytułu nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. (Dz.U. 2022 poz. 1383)

 • termin uprawniający o wnioskowanie o świadczenie 40 zł liczony jest od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium RP, nie dłużej niż za okres 120 dni;
 • na dopełnienie formalności jest miesiąc (wnioski złożone po terminie nie zostaną rozpoznane);
 • świadczenie jest wypłacane z dołu, a więc za okres zakwaterowania i wyżywienia, który już upłynął.

Nowelizacja specustawy z 8 czerwca 2022 r. wprowadziła nieprzekraczalny termin do 15 lipca na złożenie wniosku o świadczenie 40 zł bez PESEL uchodźcy. Z terminu tego mogą jednak skorzystać tylko osoby, które udzieliły pomocy uchodźcom w okresie przed 30 kwietnia 2022 r. Za okres późniejszy wniosek musi zawierać numer PESEL.

2. Co zawiera wniosek o świadczenie pieniężne 40 zł za dzień pomocy?

1) imię i nazwisko albo nazwę składającego wniosek;

2) PESEL lub NIP składającego wniosek;

3) wskazanie okresu, na jaki zapewniono zakwaterowanie oraz liczby osób przyjętych do zakwaterowania;

4) imię i nazwisko osoby przyjętej do zakwaterowania oraz PESEL;

5) oświadczenie składającego wniosek o zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia;

6) numer rachunku płatniczego, na który wypłacane będzie świadczenie;

7) oświadczenie składającego wniosek pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń, że dane zawarte we wniosku są prawdziwe;

8) adres miejsca pobytu osób przyjętych na zakwaterowanie;

9) adres poczty elektronicznej i numer telefonu składającego wniosek;

10) oświadczenie, że za osobę przyjętą do zakwaterowania na wskazany okres nie wypłacono już świadczenia;

11) oświadczenie podmiotu składającego wniosek, że za okres wskazany w pkt 3 nie otrzymano dodatkowego wynagrodzenia, w tym za wynajem.

(informacje za: https://ukraina.interwencjaprawna.pl)

3. Komu przysługuje świadczenie dłużej niż 120 dni?

Okres wypłaty świadczenia powyżej 120 dni jest możliwy, w sytuacji, gdy obywatel Ukrainy m. in.:

 • posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności zarówno wydanego w Polsce jak i w ramach ukraińskiego systemu orzekania o niepełnosprawności (I i II stopień niepełnosprawności);
 • jest kobietą w ciąży;
 • wychowuje dziecko do ukończenia 12 miesiąca życia;
 • samotnie sprawuje opiekę nad trojgiem i więcej dzieci;
 • jest osobą, która ukończyła 60 rok życia (kobieta) albo 65 rok życia (mężczyzna).

4. Kiedy świadczenie nie przysługuje?

Świadczenie pieniężne nie przysługuje, jeżeli:

– za osobę objętą zakwaterowaniem na wskazany okres wypłacono już świadczenia;

– za okres, którego dotyczy wniosek podmiot, o którym mowa w pkt. 1 otrzymał dodatkowe wynagrodzenie, w tym za wynajem;

– warunki zakwaterowania i wyżywienia zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi;

– we wniosku o przyznanie świadczenia podano nieprawdę;

– w przypadku braku zapewnienia bezpłatnego użytkowania lub braku zapewnienia wyżywienia osoba może zgłosić zastrzeżenia do ośrodków zajmujących się rozpatrywaniem wniosków;

Umowa bezpłatnego użyczenia lokalu

– powinna być sporządzona na piśmie;

– powinna zawierać dane Użyczającego i Biorącego w użytkowanie (PESEL), określenie położenia lokalu, oznaczenie, że jest to użyczenie nieodpłatne, określenie czasu użyczenia, warunki wypowiedzenia umowy, inne postanowienia, podpisy;

– możliwa jest eksmisja biorącego w użytkowanie. Na podstawie prawomocnego wyroku sądu eksmisję lokatora przeprowadza komornik, który najpierw wzywa lokatora do dobrowolnego opuszczenia lokalu w wyznaczonym terminie. Dopiero po upłynięciu tego terminu, jeżeli eksmitowany nadal zajmuje lokal, komornik przystępuje do eksmisji, czyli opróżnienia lokalu z osób i rzeczy.

SPOŁECZNA AGENCJA POŚREDNICTWA
ul. A. Mickiewicza 112
poniedziałek – piątek : 10:00 – 16:00
mob. +48 512 205 082
email:

Projekt Społecznej Agencji Pośrednictwa rozwijany jest w programie Google.org Impact Challenge, finansowany ze środków Google.org.