„Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

Celem projektu jest indywidualna praca z 10 osobami z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszaru Gminy Miasto Toruń dotkniętymi skutkami pandemii COVID-19 w poprawie ich sytuacji społeczno-ekonomicznej.
Gwałtownie zmieniają się warunki życia ludzi na całym świecie w wyniku pandemii COVID-19 i ciągle nieprzewidywalne są jej skutki społeczne i gospodarcze w okresie długofalowym. Wśród wielu osób powoduje to zagubienie, a w konsekwencji obniżanie poczucia własnej wartości oraz rosnącą głęboką frustrację, bezradność i alienację społeczną.
Wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców i mieszkanek Torunia do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027” (SRPS) wskazują: „Pandemia wpłynęła na praktycznie każdą sferę funkcjonowania Miasta i jego mieszkańców. W związku z lockdownem gospodarczym niepewne stały się źródła utrzymania, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji materialnej rodzin.”
Ponadto, przez połowę badanych mieszkańców, zostały wskazane problemy występujące w rodzinie (m.in. związane z bezrobociem), które, przynajmniej w niektórych przypadkach, wymagać będą poradnictwa rodzinnego.

ZGŁOSZENIA: formularz zgłoszeniowy

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
poniedziałki 10:00-14:00

Kawiarnia PERS
ul. Mostowa 6
czwartki 14:00-18:00

tel. (+48) 786 020 704
email:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
mapadotacji.gov.pl
Wartość dofinansowania 49 920 zł
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 42 432 zł
Środki krajowe publiczne z budżetu państwa 7 488 zł
Czas realizacji projektu: 01.06.2022 – 30.11.2022

Koordynator projektu: Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów / Rzecznik Prasowy

+48 606 660 959

Na naszych mediach społecznościowych znajdziecie bieżące informacje na temat etapów projektu.

Społeczna Agencja Pośrednictwa:
Facebook

Fundacja Studio M6
FacebookLinkedIn