Szkolimy NGO - Fundacja Studio M6

Zarejestruj się dziś by otrzymać informację o kolejnej rekrutacji do programu.

Organizacje pozarządowe (NGO) posiadają unikalną wiedzę i doświadczenie pracy z i dla lokalnych społeczności. Są niejednokrotnie pierwszymi podmiotami, które skutecznie reagują na sytuacje kryzysowe lub te wymagające solidarności i pracy społecznej. To z lokalnymi NGOs władze samorządowe konsultują swoje strategie i programy działania dla społeczności. Jest to szczególnie ważne w kontekście tworzenia przejrzystych przepisów prawa na poziomie lokalnym i regionalnym. Z drugiej strony rzeczywistość w NGO często koncentruje się na poszukiwaniu funduszy i bieżącym administrowaniu co w konsekwencji utrudnia planowanie długofalowych działań. Tym samym, udział organizacji w życiu publicznym nie jest tak znaczący jak mógłby być. Stąd naszym celem jest wyposażyć kadry organizacji pozarządowych w kompetencje biznesowe i wiedzę ekspercką, które pomogą funkcjonować NGO w nieprzewidywalnym otoczeniu.

Program Szkolimy NGO został opracowany na bazie naszych kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych, w tym tych z tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem społecznym. Proponowany przez nas zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla JST, instytucji i innych NGOs.
Program szkolenia obejmie łącznie serię 100 warsztatów, podzielonych na trzy niezależne moduły. Łącznie przeprowadzimy cztery serie każdego z modułów. Takie ułożenie programu w połączeniu z hybrydowym modelem uczestniczenia w warsztatach pozwoli na uczestnictwo organizacjom z całego regionu Pomorza i Kujaw.
Warsztaty realizować będziemy w trzech niezależnych modułach tematycznych:

Moduł dedykowany jest osobom w różnych rolach menadżerskich w NGO oraz osobom myślącym o rozwoju w kierunku kompetencji menedżerskich i liderskich, chcącym poznać różnorodne techniki zarządzania, wpływu na motywację, budowania zespołu oraz budowania autorytetu. 


 

Cele modułu: 

Osoby uczestniczące: 

 • poznają kluczowe umiejętności liderskie
  i menedżerskie;
 • przećwiczą umiejętności potrzebne do wykonywania zadań z zakresu organizacji
  i zarządzania: planowanie, delegowanie, wpływ na motywację, monitorowania i ocena efektów, budowanie i rozwijanie zespołu, budowanie wizji, rozwiązywanie problemów; 
 • poznają swoje mocne strony w roli osób liderskich; 
 • wymienią się doświadczeniami i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania organizacją pozarządową;

Program: 

 1. Zarządzanie strategiczne i planowanie w NGO cz. 1. (analiza strategiczna, planowanie strategiczne, budżetowanie i wycena zasobów).
 1. Zarządzanie strategiczne i planowanie w NGO cz. 2. (strategiczne partnerstwa i budowanie współpracy, misja, wizja i wartości w organizacji).
 1. Przywództwo sytuacyjne – wprowadzenie. 
 1. Przywództwo sytuacyjne w praktyce – studia przypadków.   
 1. Budowanie partnerstw i współpracy. 

Moduł dedykowany jest osobom (ale nie tylko) zarządzającym, kierującym projektami, osobom koordynującym pracę projektową, osobom delegowanym w przyszłości do zarządzania projektami, członkiniom i członkom zespołów projektowych, osobom odpowiedzialnym za komunikację działań organizacji, osobom, które chcą nabyć wiedzę dotycząca zarządzania projektami i/lub komunikacją działalności organizacji.  

Cele modułu: 

Osoby uczestniczące:  

 • poznają zasady definiowania zakresu projektu; 
 • dowiedzą się jak dobierać role w zespole projektowym;  
 • rozwiną umiejętności z zakresu planowania
  i kontrolowania prac projektowych – tworzenie najważniejszych narzędzi fazy planowania; 
 • zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania komunikacją i zmianami;  
 • poznają zasady zarządzania ryzykiem; 
 • prawidłowe dokumentowanie pracy projektowej i finalizacja projektu; 


Program: 

 1. Public Relations w NGO.  
 1. Zarządzanie Projektami – narzędzie Design Thinking.
 1. Zarządzanie projektami wg. założeń PMI. 
 1. Komunikacja w mediach społecznościowych – wprowadzenie do komunikacji marketingowej. 
 1. Komunikacja w Internecie – tworzenie treści (Canva, skład tekstu i podstawowe zasady redakcji, strona internetowa).
 1. Działania rzecznicze i partycypacja społeczna.  

Moduł dedykowany jest osobom (ale nie tylko) zarządzającym, skarbnikom i skarbniczkom organizacji, członkom i członkinią organów wykonawczych i organów nadzoru w organizacjach, osobom zasiadającym w komisjach rewizyjnych, osobom zainteresowanym rozwojem w administracji organizacji pozarządowych. Cele modułu:  

Osoby uczestniczące:   

 • zdobędą informacje z zakresu rachunku zysków i strat oraz bilansowania organizacji;
 • poznają zasady interpretacji i stosowania prawa związanego z administracją, finansami
  i rachunkowością oraz sprawozdawczością;  
 • dowiedzą się jak tworzyć budżety organizacyjne i budżety zadaniowe; 
 • nauczą się zarządzać majątkiem organizacji;

Program:  

 1. Wszystko co musisz wiedzieć o rachunku zysków i strat.
 1. Zatrudnianie i Prawo Pracy. 
 1. Cykl życia organizacji – administracja i amortyzacja zasobów oraz sprawozdawczość. 
 1. Rewitalizacja – od koncepcji po inwestycje – studium przypadku. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w „Szkolimy NGO”

W trakcie szkoleń i warsztatów będziemy pracować z uczestnikami i uczestniczkami na ich własnych przykładach. Pozwoli to na wymianę doświadczeń, a poprzez otwartą i szeroką rekrutację chcemy by spotkania te miały charakter ponadbranżowy, profilowany i praktyczny. Spotkania odbywać się będą w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w Toruniu oraz w formule zdalnej poprzez platformę Google Meets.

Na podstawie zbadanych i zdiagnozowanych problemów oraz rozwiązań wypracowanych na warsztatach liderzy i liderki będą mieli szansę na pilotażowe testowanie ich w swoich organizacjach. Dzięki powstaniu sieci podmiotów i co rocznych spotkań organizacje będą miały możliwość zacieśniać współpracę i kontynuować wymianę wiedzy oraz doświadczeń w sformalizowany sposób.

W 2023 r. GRUPA I i GRUPA II kontynuują szkolenia z 2022 r. w modułach: zarządzanie projektami i marketing, następnie administracja i księgowość.

Program Szkolimy NGO rozpoczęty został 20 września od organizacji
I otwartego spotkania sieciującego organizacje społeczne w województwie kujawsko-pomorskim.

Obejrzyj relację z paneli tematycznych poniżej. Program spotkania.


współpraca informacyjna:

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
NOWE FIO na lata 2021-2030.

 • Wartość zadania publicznego: 399 990 PLN
 • Wartość dofinansowania: 399 990 PLN
 • Czas realizacji projektu: 01.08.2022 – 31.07.2024 r.

Koordynator projektu: Mariusz Godlejewski, , tel. +48 786 020 704