Społeczna Agencja Pośrednictwa (SAP) jest inicjatywą odpowiadającą na szereg problemów dotykających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym. Celem SAP jest kompleksowa pomoc indywidualnym adresatom_tkom działań, wsparcie lokalnej społeczności, w której SAP funkcjonuje, jak i współpraca z biznesem nad budowaniem inkluzywnego i różnorodnego miejsca pracy, spełniając jednocześnie Cele Zrównoważonego Rozwoju.

Społeczna Agencja Pośrednictwa, poprzez współpracę z podmiotami prywatnymi, społecznymi samorządem i jednostkami centralnymi odpowiada na strukturalne uwarunkowania wykluczenia (takie jak stygmatyzacja poprzez miejsce zamieszkania czy przynależność do danej grupy społecznej).

Agencje, taka jak SAP odpowiadają na problemy obszarów historycznie zdegradowanych z ponad średnim poziomem osób biernych zawodowo, z problemami mieszkaniowymi lub innymi objawami wkluczenia. Uwarunkowania wykluczenia mogą doprowadzać do braku inicjatyw oddolnych od mieszkańców_nek ukierunkowanych na poprawę ich warunków. W konsekwencji, może to skutkować poczuciem braku sprawczości, brakiem perspektyw na poprawę oraz zależnością od programów socjalnych.

SAP odpowiada na te problemy poprzez aktywizację społeczno-zawodową, reintegrację, budowanie więzi (również międzypokoleniowych) oraz kreowanie lokalnych liderów i liderek zmiany spośród tej społeczności. SAP to swego rodzaju klub pomocowy do spotkań i rozwiązywania konkretnych potrzeb indywidualnych osób jak i społeczności, połączony z pośrednictwem mieszkaniowym, z pośrednictwem pracy i wsparciem terapeutycznym.

Społeczna Agencja Pośrednictwa prowadzi usługi socjalne, kierowane do osób potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, również osób starszych i samotnych, osób z niepełnosprawnościami, osób z zaburzeniami osobowości i kryzysie psychicznym oraz osób z doświadczeniem uchodźczym.

SAP to sieciowanie, wymiana doświadczeń i wspólne szukanie rozwiązań przy udziale kadry profesjonalnie do tego przygotowanej.
Poprzez współpracę z biznesem SAP odpowiada na potrzeby budowania kompetencji przyszłości. W Agencji oprócz włączenia cyfrowego przygotowujemy osoby do podjęcia pracy poprzez uruchamianie praktyk zawodowych i staży, w tym we współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi
i korporacyjnymi. Dla tego ostatniego, rosnący popyt na zrównoważone produkty i usługi, otwiera nowe możliwości do poprawy swojej atrakcyjności biznesowej na rynku pracy oraz odpowiada na zmieniające się zachowania konsumentów i wdrażane raportowanie ESG.

Od września 2021 Społeczna Agencja Pośrednictwa jest innowacją społeczną rozwijaną w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge. Więcej informacji na temat programu : https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021

Autorami innowacji są:

Małgorzata Janas,
Od 2012 r. prowadzi Janasowie Nieruchomości Sp. z o. o., rodzinną firmę zarządzającą nieruchomościami w Toruniu. Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Sztuk Pięknych oraz Wyższej Szkoły Bankowej, studia podyplomowe na kierunku Zarządzanie Nieruchomościami oraz Wycena Nieruchomości. Realizuje skomplikowane inwestycje remontowe, projekty rewitalizacji oraz prowadzi sprawy właścicieli nieruchomości, jak i najemców. Cztery lata brała udział w posiedzeniach społecznej rady ds. rozwoju społeczno-gospodarczego Zespołu Staromiejskiego przy Prezydencie Miasta Torunia. Od czerwca 2016 do kwietnia 2018 brała udział w pracach Lokalnej Grupy Urbact w ramach realizacji projektu Gen-Y City.

Artur Kaniecki,
Menadżer, L&D Business Partner, dyplomowany coach, doradca zawodowy, praktyk prawa pracy. Prowadzi doradztwo biznesowe, zawodowe i społeczne oraz mentoring. Projektuje i realizuje warsztaty i szkolenia kierowane m.in. do pracodawców, biznesu korporacyjnego i sektora NGO. Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, budowania i rozwijania zespołów oraz aktywizacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.


UA : гентства соціального посередництва (SAP)


Więcej informacji :


SPOŁECZNA AGENCJA POŚREDNICTWA
ul. A. Mickiewicza 112
poniedziałek – piątek : 10:00 – 16:00
mob. +48 786 020 704
email:

Projekt Społecznej Agencji Pośrednictwa rozwijany jest w programie Google.org Impact Challenge, przy wsparciu Google.org.

Wartość projektu: 150 000 EUR

Czas realizacji projektu: 17.09.2021 – 31.12.2023