Fundacja Studio M6 z najwyższą starannością chroni wszelkie powierzone mu dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Gwarantujemy prywatność i bezpieczeństwo Twoich osobistych informacji.

Postanowienia wstępne

 1. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Studio M6 (zwana dalej: „Fundacją”) z siedzibą w Toruniu (adres: ul. Mostowa 6, 87-100 Toruń), identyfikujące się numerami NIP: 9562327219, REGON: 368193962, KRS: 0000693690.
 2. Fundacja chroni dane zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa tj. Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz innymi aktami prawnymi mającymi zastosowanie przy ochronie danych osobowych.

Administrator danych osobowych

 1. Jako administrator danych osobowych Fundacja odpowiada za wyznaczenie celu i sposobu przetwarzania danych, a także za ich bezpieczeństwo.
 2. Fundacja przetwarza dane osób, które:
  • Wstąpiły do Fundacji;
  • Podpisały dowolną petycję Fundacji;
  • Przekazały darowiznę na rzecz Fundacji;
  • Wsparły działania Fundacji w grupie lokalnej, szkolnej lub edukacyjnej;
  • Wzięły udział w akcjach lub działaniach Fundacji;
  • Skontaktowały się z Fundacją za pośrednictwem telefonu, listu lub maila;
  • Zwróciły się do Fundacji z prośbą o wsparcie.
 3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail

Zasady przetwarzania danych

 1. Dane osobowe przetwarzane są w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa oraz wdrożoną polityką prywatności.
  • Przetwarzamy dane na podstawie udzielonej zgody np. w celu przesłania informacji o najnowszych akcjach w obronie praw człowieka
  • Przetwarzamy dane na podstawie zawartej umowy np. w celu dostarczenia zamówionego w sklepie towaru
  • Przetwarzamy dane na podstawie uzasadnionego interesu prawnego np. w celu pozyskania funduszy oraz obrony praw człowieka
  • Przetwarzamy dane na podstawie prawnych zobowiązań np. w celu poinformowania naszych członków i członkiń o Walnym Zgromadzeniu
  • W zależności od rodzaju relacji z Fundacją zakres gromadzonych i analizowanych danych może być różny.
  • Przetwarzamy dane osobiste np. imię, nazwisko, dane teleadresowe, adres e-mail, data urodzenia, wiek i płeć
  • Przetwarzamy dane dotyczące decyzji np. preferowanego kanału komunikacji
  • Przetwarzamy dane dotyczące zainteresowań np. praw kobiet
  • Przetwarzamy dane dotyczące zaangażowania w nasze inicjatywy np. grupę lokalną
  • Przetwarzamy dane dotyczące wsparcia finansowego np. przesłanych darowizn
  • Przetwarzamy dane dotyczące udziału w naszych akcjach np. podpisania petycji
 2. Fundacja przetwarza dane osobowe w ściśle określonych celach.
  • Przetwarzamy dane w celu wysyłania informacji o prowadzonych przez nas działaniach i akcjach
  • Przetwarzamy dane w celu zabezpieczenia działań administracyjnych i księgowych
  • Przetwarzamy dane w celu dopasowania preferowanego sposobu komunikacji
  • Przetwarzamy dane w celu uzyskania finansowego wsparcia naszych działań
  • Przetwarzamy dane w celu zachęcenia do udziału w obronie praw człowieka
  • Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych prawnych zobowiązań
  • Przetwarzamy dane w celu analizy skuteczność naszych kampanii i działań marketingowych
  • Przetwarzamy dane w celu przechowywania historii Twojego wsparcia (przekazanych darowizny i podjętych akcji)
  • Przetwarzamy dane w celu dotarcia do osób, które mają podobne zainteresowania jak osoby sympatyzujące z nami
  • Przetwarzamy dane w celu określenia zainteresowań, preferencji i poziomu potencjalnego zaangażowania osób nam sympatyzujących
  • Przetwarzamy dane w celu zarządzania uczestnictwem w naszych wydarzeniach
 3. Forma kontaktu ze strony Fundacji zależy od zakresu udzielonej wcześniej zgody, podstawy prawnej przetwarzania danych oraz treści samego komunikatu.
  • Wysyłamy wiadomości za pomocą poczty elektronicznej
  • Dzwonimy lub wysyłamy wiadomości na telefony komórkowe
  • Dzwonimy na telefony stacjonarne
  • Wysyłamy listy za pomocą poczty tradycyjnej
 4. Fundacja może profilować przekazywane treści na podstawie zainteresowań działalnością organizacji.
 5. Fundacja ma prawo udostępniać dane osobowe podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania) oraz stosownych umów, a także dostawcom usług bazodanowych.
 6. Dane osobowe przetwarzane są w zabezpieczonych bazach danych wyłącznie przez osoby posiadające odpowiednie upoważniania.
 7. Dane osobowe są przetwarzane z uwzględnieniem zasad:
  • Rozliczalności;
  • Przejrzystości;
  • Prawidłowości;
  • Rzetelności;
  • Integralności;
  • Poufności.
 8. Fundacja zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych po cofnięciu zgody na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem, a także w celach archiwalnych i statystycznych.

Postanowienia końcowe

 1. Każda osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do bezpłatnego:
  • Dostępu do danych;
  • Sprostowania nieprawidłowych i uzupełnienia niekompletnych danych;
  • Żądania usunięcia danych;
  • Żądania ograniczenia przetwarzania danych;
  • Wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 2. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody, w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Fundacja może zmienić politykę prywatności bez podania przyczyny w dowolnym momencie. Zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie ograniczają praw nabytych przed wejściem zmian w życie.
 4. O treści zmian polityki prywatności Fundacja poinformuje poprzez umieszczenie na stronie internetowej: https://www.studiom6.pl wiadomości o zmianach, przy czym wiadomość ta utrzymana będzie na stronie przez okres co najmniej 10 (dziesięciu) kolejnych dni kalendarzowych.
 5. Wszystkie zainteresowane osoby mogą uzyskać dostęp do polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem odnośnika dostępnego na stronie internetowej: https://www.studiom6.pl, a następnie skopiować treść do pliku oraz wydrukować ją.

Polityka prywatności [PDF]