„Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi Priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020

projekt zakończony 31.03.23 r.

Kontynuujemy indywidualne poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Społecznej Agencji Pośrednictwa rozpoczęte w czerwcu 2022 r. w ramach projektu Pomoc rodzinie.
Dzięki ponownemu uzyskaniu dotacji w programie „Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO” możemy dodatkowo objąć wsparciem kolejne 10 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym z Gminy Miasta Toruń.

Celem projektu podobnie, jak tego w pierwszej edycji jest poprawa sytuacji społeczno-ekonomicznej osób objętych wsparciem specjalistów i specjalistek.
Gwałtownie zmieniają się warunki życia ludzi na całym świecie w wyniku pandemii COVID-19 i ciągle nieprzewidywalne są jej skutki społeczne i gospodarcze w okresie długofalowym. Wśród wielu osób powoduje to zagubienie, a w konsekwencji obniżanie poczucia własnej wartości oraz rosnącą głęboką frustrację, bezradność i alienację społeczną.
Wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców i mieszkanek Torunia do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027” (SRPS) wskazują: „Pandemia wpłynęła na praktycznie każdą sferę funkcjonowania Miasta i jego mieszkańców. W związku z lockdownem gospodarczym niepewne stały się źródła utrzymania, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji materialnej rodzin.”
Ponadto, przez połowę badanych mieszkańców, zostały wskazane problemy występujące w rodzinie (m.in. związane z bezrobociem), które, przynajmniej w niektórych przypadkach, wymagać będą poradnictwa rodzinnego.

W projekcie Pomoc rodzinie 2.0 zaplanowaliśmy działania zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym.
W przeprowadzonej przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych „Diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” (styczeń 2022 r.) w ramach takich usług wykazano potrzebę adresowania problemów jak:
– „Rodziny wieloproblemowe często borykają się jednocześnie z problemami bezrobocia, chorobą (w tym psychiczną) lub niepełnosprawnością. To przyczyny tego, że warunki materialne są niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb rodziny. W skrajnych przypadkach problemy materialne prowadzić mogą do
niewydolności rodziny i negatywnych zjawisk, w tym bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, przemocy w rodzinie.”.

– „W przypadku osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub lekkim – będą to usługi sprzyjające integracji społecznej, budowanie kompetencji zawodowych, wparcie w poszukiwaniach pracy zawodowej.”.

– „Liczba bezrobotnych wzrosła w okresie pandemii. Nie zmieniła się struktura bezrobocia – przeważają kobiety.”.

– „Pogorszyła się w szczególności sytuacja osób poniżej 30 roku życia, natomiast poprawie uległa sytuacja osób powyżej 50 roku życia. Można to odczytywać
w taki sposób, że zmiany na rynku pracy pod wpływem pogarszającej się sytuacji gospodarczej w pandemii dotknęły głównie osoby młode – często
zatrudnione w sektorach najboleśniej dotkniętych przez pandemię, tj. w branży gastronomicznej.”.

Nasz projekt kierujemy zatem do osób, które na skutek wielu czynników zewnętrznych potrzebują wsparcia specjalistycznego w zmianie swojej sytuacji społeczno-bytowej.


Formularz zgłoszeniowy;

Regulamin rekrutacji;

Regulamin projektu;

Zgłoszenia oraz więcej informacji uzyskasz w:

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
poniedziałek – piątek
10:00-16:00

rekrutacja: Kacper Śliwiński

tel. (+48) 606 660 959
email:

Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego
mapadotacji.gov.pl
Wartość dofinansowania 49 620 zł
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego 42 177 zł
Środki krajowe publiczne z budżetu państwa 7 443 zł
Czas realizacji projektu: 01.11.2022 – 28.02.2023


Koordynator projektu:
Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów

+48 786 020 704

Na naszych mediach społecznościowych znajdziecie bieżące informacje na temat etapów projektu.

Społeczna Agencja Pośrednictwa:
Facebook

Fundacja Studio M6
FacebookLinkedIn