Przygotowanie zatrudnienia i wdrażanie do pracy osób z Ukrainy – warsztat stacjonarny

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji dzięki grantom wyszehradzkim z międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

projekt zakończony 31.10.22 r.

PL

PROJEKT ZAKOŃCZONY. WSPARCIE KONTYNUOWANE W RAMACH PROJEKTU “RAZEM WARTO”

W naszej bazie zarejestrowanych jest już ponad 300 osób. Ponad 70 znalazło pracę.

Od 24 lutego 2022 roku do Torunia przybyły tysiące osób uchodźczych z Ukrainy. Ruch solidarnościowy w ramach społeczności lokalnej zapewnił im podstawowe potrzeby, takie jak żywność i tymczasowe schronienie. Na początku marca 2022 r. polski rząd dokonał niezbędnych zmian w prawie pracy umożliwiających tym samym osobom z Ukrainy swobodne korzystanie z rynku pracy. Podjęto te kroki, aby zapewnić im długoterminową niezależność finansową od rządu, władz lokalnych i sektora organizacji pozarządowych. Niepewność co do przyszłości i przedłużający się czas pobytu w Polsce są głównymi motywatorami dla wielu Ukrainek i Ukraińców do wejścia na lokalny rynek pracy w naszym mieście. Niestety nie znają one i oni specyfiki lokalnej gospodarki, potrzeb i oczekiwań pracodawców. Wiele osób uchodźczych potrzebuje pomocy w zebraniu dokumentów niezbędnych do ubiegania się o pracę, a nawet pomocy w przygotowaniu CV i poszukiwaniu tej odpowiedniej pracy, czy też w kontaktach z potencjalnymi pracodawcami. Większość z nich również nie zna języka polskiego co stanowi kolejne utrudnienie w komunikacji i pozyskaniu zatrudnienia.

Projekt Pośrednictwo z gwarancją społeczną adresuje te wyzwania. Fundacja Studio M6 już od pierwszych dni wojny w Ukrainie podjęła kroki w celu pomocy osobom uchodźczym. Jako przedsiębiorstwo społeczne prowadzące projekty aktywizacji zawodowej posiadamy doświadczenie w pracy na rzecz osób, które mają problemy ze swobodnym dostępem do rynku pracy. Dzięki grantowi z International Visegrad Fund możemy zwiększyć nasze działania bezpłatnej pomoc świadczonej w ramach Społecznej Agencji Pośrednictwa, innowacji społecznej rozwijanej w międzynarodowym programie Google.org Impact Challenge ze środków Google.org.

BEZPŁATNE POŚREDNICTWO PRACY
Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń
poniedziałek – piątek
10:00 – 16:00

BEZPŁATNE DORADZTWO ZAWODOWE
Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń
co czwartek
10:00 – 16:00

UA

ПРОЕКТ ЗАВЕРШЕНО. ПРОДОВЖЕННЯ ПІДТРИМКИ В РАМКАХ ПРОЕКТУ «РАЗОМ ВАРНІ».

У нашій базі вже зареєстровано понад 300 осіб. Понад 70 знайшли роботу.

З 24 лютого 2022 року до Торуня прибули тисячі біженців з України. Рух солідарності громад забезпечив їх основними потребами, такими як їжа та тимчасовий притулок. На початку березня 2022 року уряд Польщі вніс необхідні зміни до законодавства про працю, що дозволило тим самим людям з України вільно користуватися ринком праці. Ці кроки були зроблені для забезпечення їх довгострокової фінансової незалежності від уряду, місцевої влади та НУО. Невизначеність у майбутнє та тривале перебування в Польщі є основними мотивами для багатьох українок вийти на місцевий ринок праці нашого міста. На жаль, вони не знають специфіки місцевої економіки, потреб та очікувань роботодавців. Багатьом біженцям потрібна допомога у зборі документів, необхідних для влаштування на роботу, і навіть допомоги в підготовці резюме та пошуку потрібної роботи або у контактах з потенційними роботодавцями. Більшість із них також не знає польської, що є ще однією перешкодою у спілкуванні та працевлаштуванні.

Проект «Посередництво з соціальною гарантією» вирішує ці проблеми. Фонд Studio M6 з перших днів війни в Україні зробив кроки для допомоги біженцям. Як соціальне підприємство, яке проводить проекти професійної активізації, ми маємо досвід роботи з людьми, які мають проблеми з вільним доступом до ринку праці. Завдяки гранту Вишеградського фонду ми можемо розширити нашу діяльність безоплатної допомоги, яку надає Агентство соціального посередництва, соціальні інновації, розроблені в міжнародній програмі Google.org Impact Challenge з коштів Google.org.

БЕЗКОШТОВНЕ ПОСРЕДНИЦТВО
Агенція соціального посередництва
вул. Міцкевича 112, Торунь
понеділок – п’ятниця
10:00 – 16:00

БЕЗКОШТОВНА ПРОФЕСІЙНА КОНСУЛЬТАЦІЯ
Агенція соціального посередництва
вул. Міцкевича 112, Торунь
щочетверга
10:00 – 16:00

ENG

PROJECT COMPLETED. CONTINUED SUPPORT UNDER THE “TOGETHER WORTH” PROJECT

Over 300 people are already registered in our database. Over 70 have found a job.

Thousands of refugees from Ukraine have come to Toruń since February 24, 2022. The community solidarity movement provided them with basic necessities such as food and temporary shelter. At the beginning of March 2022, the Polish government made the necessary changes to the labor law, enabling the same people from Ukraine to freely use the labor market. These steps were taken to ensure their long-term financial independence from government, local authorities and the NGO sector. Uncertainty about the future and prolonged stay in Poland are the main motivators for many Ukrainian women to enter the local labor market in our city. Unfortunately, they do not know the specifics of the local economy, the needs and expectations of employers. Many refugees need help in collecting the documents necessary to apply for a job, and even help in preparing a CV and looking for the right job, or in contacts with potential employers. Most of them also do not know Polish, which is another obstacle in communication and finding employment.

The project Intermediation with a social guarantee addresses these challenges. Studio M6 Foundation took steps to help refugees from the very first days of the war in Ukraine. As a social enterprise conducting vocational activation projects, we have experience in working for people who have problems with free access to the labor market. Thanks to the grant from the Visegrad Fund, we can increase our activities free of charge assistance provided under the Social Mediation Agency, social innovation developed in the international program Google.org Impact Challenge from the funds of Google.org.

www.visegradfund.org

FREE INTERMEDIATION
Social Mediation Agency
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń
Monday – Friday
10:00 a.m. – 4:00 p.m.

FREE PROFESSIONAL CONSULTING
Social Mediation Agency
ul. A. Mickiewicza 112, Toruń
every Thursday
10:00 a.m. – 4:00 p.m.


Kluczowym w myśleniu o zatrudnieniu osoby zagrożonej wykluczeniem społecznym jest zrozumienie jej sytuacji, spojrzenie na świat z jej perspektywy, a raczej z perspektywy jej potrzeb.
Wdrożenie do pracy osoby uchodźczej nie jest trudne ani dużo bardziej wymagające niż zatrudnienie czy wdrożenie innych osób.
Należy jednak pamiętać o kilku zasadach, w przeciwnym razie możemy narazić osobę zagrożoną wykluczeniem na ostracyzm w zespole.
Podczas dwugodzinnego bezpłatnego warsztatu specjalista HR, doradca zawodowy – Artur Kaniecki – zapozna Cię z narzędziami przydatnymi w praktyce pracy z osobami uchodźczymi.
Warsztat prowadzony będzie w formule stacjonarnej, udział jest bezpłatny.

Kiedy?
5 października 2022 r. 10:00-12:00

Gdzie?
Społeczna Agencja Pośrednictwa, ul. Adama Mickiewicza 112,

Partnerem w projekcie jest Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia.

Встреча с консультантом по вопросам карьеры и социальным предпринимателем, на которой вы узнаете, как и с чего начать поиск работы, составить резюме и подготовиться к собеседованию с работодателем.

Вы также изучите основы польского трудового права и формы занятости.

Место проведения: Агентство социального посредничества, ул. Мицкевича 112 А. Торунь
Когда: 28.09.2022, с 10.00 до 14.00.

записи:

https://bit.ly/3KRcNRB


Legalne zatrudnienie w Polsce/Легальное трудоустройство в Польше

Spotkanie z doradcą zawodowym i przedsiębiorcą społecznym na którym dowiesz się jak i gdzie zacząć szukać pracy, pisać CV oraz przygotować się do rozmowy z pracodawcą.

Poznasz również podstawy polskiego prawa pracy i formy zatrudnienia.

Miejsce: Społeczna Agencja Pośrednictwa, ul. A. Mickiewicza 112 Toruń
Kiedy: 28.09.2022 r. środa, godz. 10:00-14:00

Zapisy:

https://bit.ly/3KRcNRB


Visegrad 4 Ukraine

Celem programu Visegrad 4 Ukraine jest pomoc w łagodzeniu skutków wojny dla uchodźców przybywających z Ukrainy/mieszkających w krajach V4, wzmocnienie zdolności władz lokalnych, instytucji publicznych i organizacji społeczeństwa obywatelskiego, które świadczą niezbędną pomoc w zakresie opieki zdrowotnej i społecznej w perspektywie krótko- i średnioterminowej oraz złagodzenie potencjalnych napięć między uchodźcami a społecznościami lokalnymi wynikających z braku informacji, barier językowych oraz różnic społecznych i ekonomicznych.

Метою програми «Вишеград 4 Україна» є допомогти пом’якшити наслідки війни для біженців, які прибувають з України/проживають у країнах V4, посилення спроможності місцевих органів влади, громадських установ та організацій громадянського суспільства, які надають необхідну медичну та соціальну допомогу. надання допомоги в короткостроковій та середньостроковій перспективі та послаблення потенційної напруги між біженцями та місцевими громадами через брак інформації, мовні бар’єри та соціальні та економічні відмінності.

The aim of the Visegrad 4 Ukraine program is to help alleviate the effects of the war on refugees arriving from Ukraine / living in the V4 countries, strengthening the capacity of local authorities, public institutions and civil society organizations that provide the necessary health and social care assistance in the short and medium term and easing the potential tensions between refugees and local communities due to a lack of information, language barriers, and social and economic differences.

Visegrad 4 Ukraine

Visegrad 4 Ukraine

Projekt współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji dzięki grantom wyszehradzkim z międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego.
Misją funduszu jest propagowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej. Więcej na www.visegradfund.org

  • Wartość projektu: 20 000 EUR
  • Czas realizacji projektu: 01.05.2022 – 31.10.2022
  • Koordynator projektu: Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów / Rzecznik Prasowy;
    ; +48 786 020 704

Na naszych mediach społecznościowych znajdziecie bieżące informacje na temat etapów projektu.

Społeczna Agencja Pośrednictwa:
Facebook

Fundacja Studio M6:
Facebook , LinkedIn