Fundacja Studio M6 we współpracy z Lokalną Grupą Działania
„Dla Miasta Torunia zorganizowała całodniowe spotkanie sieciująco-informacyjne w ramach naszych projektów:
Szkolimy NGO oraz
„Innowacje społeczne dla obszaru miasta Torunia 1 i 2”

LGD ogłasza już drugi w tym roku nabór wniosków o dofinansowanie na projekty pilotażowe w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru Lokalnej Grupy Działania „Dla Miasta Torunia” na lata 2014-2020, w ramach konkursu nr RPKP.11.01.00-04-0001/22 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa 11 Rozwój lokalny kierowany przez społeczność Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.
W ramach naboru przewidziano następujący typ projektów: Pilotaż nowych typów projektów na perspektywę 2021-2027, obejmujący najciekawsze i najlepsze pomysły związane z rozwojem społecznym w miastach powyżej 20 tys. mieszkańców (nierealizowanych przez LGD „Dla Miasta Torunia” w ramach wdrażania strategii na perspektywę 2014-2020), w oparciu o potrzeby zgłaszane przez lokalną społeczność wraz z ich przetestowaniem.

Spotkanie odbyło się 9 maja 2023 r. w kawiarni społecznej PERS.

zapis transmisji LIVE na platformie Facebook


Podczas spotkania Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia” przedstawiła program naboru, cele i wytyczne. Natomiast Fundacja Studio M6 przeprowadziła panel tematyczny poświęcony innowacjom społecznym i innowacyjnym działaniom w lokalnych społecznościach.

W spotkaniu udział wzięli eksperci i ekspertki z Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych (FISE) oraz Fundacji Stocznia prowadzący ogólnopolski Katalizator Innowacji Społecznych, inkubatory innowacji oraz Wydział Innowacji, współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego.


Celem spotkania było wyjaśnienie innowacji społecznych i przygotowanie organizacji pozarządowych w Regionie do składania wniosków o dofinansowanie w naborach Lokalnych Grup Działania oraz ogólnopolskich naborach w ramach inkubatorów innowacji.


Jak wykazuje diagnoza Programu FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA KUJAW I POMORZA NA LATA 2021-2027: „Wyzwaniem [w Regionie] jest zwiększenie aktywności badawczej i innowacyjnej oraz wspieranie transferu zaawansowanych technologii. Rozwój regionalnej gospodarki w oparciu o obszar badawczo-rozwojowy i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań jest nadal niezadowalający. Zgodnie z regionalną tablicą wyników innowacji (ang. Regional Innovation Scoreboard, 06.2021 r.), region został zaklasyfikowany do grona wschodzących innowatorów. W dużym stopniu, sytuacja ta wynika ze specyfiki gospodarki regionalnej, opartej m.in. na sektorze turystyki zdrowotnej i rolnictwa. (…) Należy zatem rozwijać infrastrukturę kooperacyjną i umacniać współpracę interesariuszy celem wzmocnienia dyfuzji innowacyjności w Regionie.”

PRIORYTET 1 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA RZECZ WZROSTU INNOWACYJNOŚCI I KONKURENCYJNOŚCI REGIONU w programie RPO i środki płynące do Regionu w ramach realizacji strategii będą dostępne również dla sektora pozarządowego. Ważne jest zatem, by przygotować organizacje społeczne do projektowania i wdrażania innowacyjnych działań nie tylko kierowanych do beneficjentów i beneficjentek ostatecznych projektów, ale i w działalności gospodarczej III sektora.

Spotkanie rozpoczęło się od śniadania sieciującego, na którym poznasz innowatorów i innowatorki społeczne tworzące innowacje społeczne w kraju. Poniżej znajdziesz fotorelację:

relacja TV Toruń z wydarzenia:

https://tvtorun.pl/30996/spotkanie-sieciowe-pozarzadowek

relacja Stowarzyszenie Ziarno Dobra z wydarzenia:

Projekt Szkolimy NGO finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.


Koordynator projektu:
Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów, Fundacja Studio M6

+48 786 020 704

Na naszych mediach społecznościowych znajdziecie bieżące informacje na temat etapów projektu.

Społeczna Agencja Pośrednictwa:
Facebook

Fundacja Studio M6
FacebookLinkedIn