Komitet rewitalizacji GMT

Mariusz Godlejewski, Dyrektor Biura Projektów Fundacji Studio M6 30 sierpnia 2022 r. został powołany do Komitetu Rewitalizacji na terenie Gminy Miasta Toruń na kadencję 2022-2026.
Komitet stanowi forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełni funkcję opiniodawczo-doradczą prezydenta.
Więcej informacji na http://www.rewitalizacja.torun.pl .