Szkolimy NGO - Fundacja Studio M6

Fundacja Studio M6 realizuje zadanie publiczne „szkolimy NGO” kierowane do organizacji pozarządowych z woj. kujawsko-pomorskiego.
Chcesz podnieść swoje kompetencje, wnieść know how do organizacji i wspólnie z nami rozwijać sieć współpracy na rzecz naszego Regionu?

Wejdź na szkolimy NGO po więcej informacji oraz by zarejestrować się na I spotkanie sieciujące NGOs z Kujaw i Pomorza.

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Szkolimy NGO - Fundacja Studio M6


18 czerwca III spotkanie sieciujące
więcej informacji

Organizacje pozarządowe (NGO) posiadają unikalną wiedzę i doświadczenie pracy z i dla lokalnych społeczności. Są niejednokrotnie pierwszymi podmiotami, które skutecznie reagują na sytuacje kryzysowe lub te wymagające solidarności i pracy społecznej. To z lokalnymi NGOs władze samorządowe konsultują swoje strategie i programy działania dla społeczności. Jest to szczególnie ważne w kontekście tworzenia przejrzystych przepisów prawa na poziomie lokalnym i regionalnym. Z drugiej strony rzeczywistość w NGO często koncentruje się na poszukiwaniu funduszy i bieżącym administrowaniu co w konsekwencji utrudnia planowanie długofalowych działań. Tym samym, udział organizacji w życiu publicznym nie jest tak znaczący jak mógłby być. Stąd naszym celem jest wyposażyć kadry organizacji pozarządowych w kompetencje biznesowe i wiedzę ekspercką, które pomogą funkcjonować NGO w nieprzewidywalnym otoczeniu.

Program Szkolimy NGO został opracowany na bazie naszych kilkunastoletnich doświadczeń zawodowych, w tym tych z tworzenia i zarządzania organizacją pozarządową i przedsiębiorstwem społecznym. Proponowany przez nas zestaw kompetencji pomoże organizacjom wzmocnić wizerunek profesjonalnego partnera dla JST, instytucji i innych NGOs.
Osoby, które przystąpią do programu mają do wyboru udział we wszystkich III modułach (15 warsztatów) lub tylko tych wybranych. Program szkolenia obejmie łącznie serię 100 warsztatów, podzielonych na trzy niezależne moduły w kilku, powtarzających się cyklach. Takie ułożenie programu w połączeniu z hybrydowym modelem uczestniczenia w warsztatach pozwoli na uczestnictwo organizacjom z całego regionu Pomorza i Kujaw.

Trzy niezależne moduły tematyczne w programie:

Moduł dedykowany jest osobom w różnych rolach menadżerskich w NGO oraz osobom myślącym o rozwoju w kierunku kompetencji menedżerskich i liderskich, chcącym poznać różnorodne techniki zarządzania, wpływu na motywację, budowania zespołu oraz budowania autorytetu. 


 

Cele modułu: 

Osoby uczestniczące: 

 • poznają kluczowe umiejętności liderskie
  i menedżerskie;
 • przećwiczą umiejętności potrzebne do wykonywania zadań z zakresu organizacji
  i zarządzania: planowanie, delegowanie, wpływ na motywację, monitorowania i ocena efektów, budowanie i rozwijanie zespołu, budowanie wizji, rozwiązywanie problemów; 
 • poznają swoje mocne strony w roli osób liderskich; 
 • wymienią się doświadczeniami i poznają najlepsze praktyki w zakresie zarządzania organizacją pozarządową;

Program: 

 1. Zarządzanie strategiczne i planowanie w NGO cz. 1. (analiza strategiczna, planowanie strategiczne, budżetowanie i wycena zasobów).
 1. Zarządzanie strategiczne i planowanie w NGO cz. 2. (strategiczne partnerstwa i budowanie współpracy, misja, wizja i wartości w organizacji).
 1. Przywództwo sytuacyjne – wprowadzenie. 
 1. Przywództwo sytuacyjne w praktyce – studia przypadków.   
 1. Budowanie partnerstw i współpracy. 

Moduł dedykowany jest osobom (ale nie tylko) zarządzającym, kierującym projektami, osobom koordynującym pracę projektową, osobom delegowanym w przyszłości do zarządzania projektami, członkiniom i członkom zespołów projektowych, osobom odpowiedzialnym za komunikację działań organizacji, osobom, które chcą nabyć wiedzę dotycząca zarządzania projektami i/lub komunikacją działalności organizacji.  

Cele modułu: 

Osoby uczestniczące:  

 • poznają zasady definiowania zakresu projektu; 
 • dowiedzą się jak dobierać role w zespole projektowym;  
 • rozwiną umiejętności z zakresu planowania
  i kontrolowania prac projektowych – tworzenie najważniejszych narzędzi fazy planowania; 
 • zdobędą wiedzę z zakresu zarządzania komunikacją i zmianami;  
 • poznają zasady zarządzania ryzykiem; 
 • prawidłowe dokumentowanie pracy projektowej i finalizacja projektu; 


Program: 

 1. Public Relations w NGO.  
 1. Zarządzanie Projektami – narzędzie Design Thinking.
 1. Zarządzanie projektami wg. założeń PMI. 
 1. Komunikacja w mediach społecznościowych – wprowadzenie do komunikacji marketingowej. 
 1. Komunikacja w Internecie – tworzenie treści (Canva, skład tekstu i podstawowe zasady redakcji, strona internetowa).
 1. Działania rzecznicze i partycypacja społeczna.  

Moduł dedykowany jest osobom (ale nie tylko) zarządzającym, skarbnikom i skarbniczkom organizacji, członkom i członkinią organów wykonawczych i organów nadzoru w organizacjach, osobom zasiadającym w komisjach rewizyjnych, osobom zainteresowanym rozwojem w administracji organizacji pozarządowych. Cele modułu:  

Osoby uczestniczące:   

 • zdobędą informacje z zakresu rachunku zysków i strat oraz bilansowania organizacji;
 • poznają zasady interpretacji i stosowania prawa związanego z administracją, finansami
  i rachunkowością oraz sprawozdawczością;  
 • dowiedzą się jak tworzyć budżety organizacyjne i budżety zadaniowe; 
 • nauczą się zarządzać majątkiem organizacji;

Program:  

 1. Wszystko co musisz wiedzieć o rachunku zysków i strat.
 1. Zatrudnianie i Prawo Pracy. 
 1. Cykl życia organizacji – administracja i amortyzacja zasobów oraz sprawozdawczość. 
 1. Rewitalizacja – od koncepcji po inwestycje – studium przypadku. 

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w „Szkolimy NGO”

W trakcie szkoleń i warsztatów będziemy pracować z uczestnikami i uczestniczkami na ich własnych przykładach. Pozwoli to na wymianę doświadczeń, a poprzez otwartą i szeroką rekrutację chcemy by spotkania te miały charakter ponadbranżowy, profilowany i praktyczny. Spotkania odbywać się będą w formule hybrydowej, tj. stacjonarnie w Toruniu oraz w formule zdalnej poprzez platformę ClickMeetings w godzinach 10:00-16:00. Zapewniamy całodniowy catering.

Na podstawie zbadanych i zdiagnozowanych problemów oraz rozwiązań wypracowanych na warsztatach liderzy i liderki będą mieli szansę na pilotażowe testowanie ich w swoich organizacjach. Dzięki powstaniu sieci podmiotów i co rocznych spotkań organizacje będą miały możliwość zacieśniać współpracę i kontynuować wymianę wiedzy oraz doświadczeń w sformalizowany sposób.

Program Szkolimy NGO rozpoczęty został 20 września 2022 r. od organizacji
I otwartego spotkania sieciującego organizacje społeczne w województwie kujawsko-pomorskim.

Obejrzyj relację z paneli tematycznych poniżej. Program spotkania.


współpraca informacyjna:

Projekt finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich
NOWE FIO na lata 2021-2030.

 • Wartość zadania publicznego: 399 990 PLN
 • Wartość dofinansowania: 399 990 PLN
 • Czas realizacji projektu: 01.08.2022 – 31.07.2024 r.

Koordynator projektu: Mariusz Godlejewski, , tel. +48 786 020 704