26 września zapraszamy na II spotkanie sieciujące organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego, organizowane w ramach programu SZKOLIMY NGO, finansowanego ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.

Temat przewodni spotkania:

CELE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU BIZNESU SPOŁECZNEGO.
Jak zadbać o drugiego człowieka?

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego 7 grudnia 2022 r. odebrał w Brukseli dokument oficjalnie potwierdzający przyjęcie programu regionalnego: Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

Głównym celem programu jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie potencjału gospodarczego i społecznego regionu, sprzyjanie zintegrowanemu, zrównoważonemu i inteligentnemu rozwojowi województwa kujawsko-pomorskiego, ukierunkowanemu na wysoką jakość życia i bezpieczeństwo jego mieszkańców. Zostanie to osiągnięte poprzez interwencje w ramach 10 priorytetów obejmujących 5 celów polityki (CP1-5).

Działania społeczne (CP4), finansowane z EFS+ będą koncentrować się na aktywizacji zawodowej osób nieaktywnych zawodowo, a także osób, których sytuacja na rynku pracy jest niestabilna lub niepewna oraz na dostosowaniu siły roboczej do szybko zmieniającej się sytuacji na rynku pracy, w tym m.in. poprzez inwestycje w umiejętności, wsparcie w zakresie adaptacji środowiska pracy, w tym wprowadzanie elastycznych form pracy, outplacement oraz działania na rzecz poprawy warunków pracy i zdrowia, zwłaszcza pracowników. Powstaną nowe miejsca w przedszkolach, ze szczególnym uwzględnieniem obszarów wiejskich. Szczególny nacisk zostanie położony na poprawę jakości zajęć przedszkolnych. Zaprogramowane działania będą miały również na celu zwiększenie dostępu do edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach ogólnodostępnych poprzez odpowiednie przeszkolenie kadry szkół oraz podniesienie jakości kształcenia i szkolenia zawodowego. Działania z zakresu polityki społecznej będą koncentrować się na procesie deinstytucjonalizacji oraz na udzielaniu dostosowanego wsparcia osobom i społecznościom marginalizowanym, obywatelom państw trzecich, osobom w kryzysie bezdomności, rodzinom w trudnej sytuacji oraz młodzieży opuszczającej całodobową placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Planowane jest również wspieranie potencjału organizacji społeczeństwa obywatelskiego i partnerów społecznych. Na wszystkie te obszary dedykowana została alokacja w wysokości blisko 440 mln euro.

Organizacje pozarządowe z woj. kuj-pom. mają zatem możliwość, w nowej perspektywie finansowej UE na zdobywanie środków nie tylko na własny rozwój, ale i na poprawę sytuacji społeczności w których funkcjonują i własnych pracowników. Dodatkowo, w nowej perspektywie jeszcze bardziej kładziony jest nacisk na innowacyjność działań i zrównoważony rozwój w sferze społecznej, gospodarczej i środowiskowej.

Jak organizacje pozarządowe mogą zwiększać swój wpływ?
Jak dbać o trwałość działań w nieprzewidywalnym otoczeniu?
Jak sprzyjać zrównoważonemu rozwojowi swojego Regionu i społeczności, w której NGO funkcjonują?

Wspólnie, na II spotkaniu sieciującym organizacje pozarządowe z województwa kujawsko-pomorskiego, w ramach programu SZKOLIMY NGO, spróbujemy znaleźć odpowiedzi na te pytania. Udział w spotkaniu jest bezpłatny. Obowiązuje rejestracja. UWAGA! Ograniczona liczba miejsc stacjonarnych (40).

rejestracja zakończona

26 września / 9:00-16:30
kawiarnia społeczna PERS
ul. Mostowa 6, Toruń
lub on-line (transmisja na żywo od 10:30)

W programie:
9:00-10:30 śniadanie sieciujące
Podczas śniadania Aleksandra Zemke, Prezeska organizacji Smilemundo (Barcelona) zaprezentuje swoją właśnie wydaną (Fundacja Stocznia) książkę Współtworzone. Innowacje społeczne w Barcelonie.

Barcelona od lat jest punktem odniesienia innowacji i odważnych polityk lokalnych. Potrafi łączyć nowe technologie z wrażliwością społeczną i otwartością. Świetnie wyczuwa nowe trendy, a często sama je kreuje. Prowadzi w rankingach na najlepsze dzielnice i ulice świata. Nie boi się eksperymentować, łączyć nowych podejść do tworzenia miasta z kilkusetletnimi tradycjami współpracy, zrzeszania się i aktywizmu. Specyficzny zlepek uwarunkowań stworzył w Barcelonie podłoże społeczne, na którym powstają innowacje mogące inspirować inne miasta i społeczności lokalne.
Czego warto się uczyć z doświadczeń Barcelony?

W publikacji Aleksandra opowiada o przykładach konkretnych innowacji społecznych, o tym jak samorząd współpracuje z innowatorami i innowatorkami, i jak rozumiane są innowacje społeczne oraz ekonomia społeczna w Barcelonie.

10:30-11:00 Społecznie Odpowiedzialne NGO
Magdalena Jabłońska, współtworzy Kreatywny Dział PR w Fundacji RC (Gdańsk) jako specjalistka ds. komunikacji i budowania partnerstw oraz jako doradczyni w Gdańskim Centrum Organizacji Pozarządowych w zakresie tych dwóch zagadnień. Jest pomysłodawczynią i prezeską Spółdzielni Socjalnej Zeroban, która przerabia niepotrzebne materiały reklamowe na torby i różne akcesoria.
Magda przedstawi program Społecznie Odpowiedzialne NGO (Instytut Nowych Technologii) oraz założenia standardu ISO26000. Norma definiuje społeczną odpowiedzialność jako wpływ podejmowanych przez Organizację decyzji, poprzez przejrzyste i etyczne zachowania NGO.

11:00-12:15 Wpływ społeczny jako priorytet
Wrócimy do rozmowy z Aleksandrą Zemke. Aleksandra jest odpowiedzialna w Smilemudno za strategię, rozwój projektów i pozyskiwanie funduszy. Jej celem jest kierowanie i koordynowanie zespołu w taki sposób, aby osiągnął on maksimum kreatywności i efektywności, mając jednak zawsze na uwadze przede wszystkim efekt społeczny. Magister nauk społecznych, ze specjalizacją w rozwiązywaniu konfliktów i zrównoważonym rozwoju. Z Aleksandrą porozmawiamy więc na temat edukacji, tworzenia strategii i zdobywania środków na działania NGO. A to wszystko w kontekście nowej perspektywy finansowej UE i programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 2021-2027.

13:00-14:30 Biznesowa ekonomizacja
Wspólnie z Jarosławem Pileckim, Prezesem Zarządu Wielobranżowej Spółdzielni Socjalnej ARTE (Bielawa) porozmawiamy o tym jak zarabiać by dbać o drugiego człowieka? Spółdzielnia ARTE m.in. wdraża obecnie pilotażowy projekt Wzajemnie potrzebni, prowadzi jedyny w Polsce sklep socjalny w mieście poniżej 50 tys. mieszkańców oraz szereg innych działań w duchu ekonomii społecznej i solidarnej. Jest jednym z najbardziej nagradzanych podmiotów ekonomii społecznej w Polsce.

Projekt SZKOLIMY NGO finansowany jest ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030.koordynator projektu: Mariusz Godlejewski
; (+48) 786 020 704