szkolimyNGO

ROZWÓJ WSPÓLNOT I SPOŁECZNOŚCI LOKALNYCH – projekt szkoleniowy

Badanie zrealizowane przez Stowarzyszenie Kujawsko-Pomorski Ośrodek Wsparcia Inicjatyw pozarządowych „TŁOK” (2019) wskazuje, że organizacje pozarządowe ze względu na posiadanie unikalnej wiedzy i doświadczenia oraz konieczność reprezentowania swoich podopiecznych i środowisk lokalnych powinny aktywnie uczestniczyć w życiu publicznym i społecznym. Jest to szczególnie ważne w kontekście wspierania rozwoju społeczności naszego miasta. Rzeczywistość NGO to często ciągła walka o przetrwanie, a więc poszukiwanie funduszy na działanie, problemy z organizacją wewnętrzną i bieżące zarządzanie, co zazwyczaj uniemożliwia planowanie działań długofalowych, a tym samym też efektywny udział chociażby w konsultacjach społecznych i realizacji działań społecznych. Dlatego, ważne jest, aby osobom reprezentującym trzeci sektor dostarczyć wiedzę i narzędzia, które pozwolą zaplanować efektywne działania w obszarach: zarządzania organizacją pozarządową / grupą nieformalną, organizacji i realizacji zadań społecznych, zarządzania projektami, zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji i współpracy.

Głównym celem projektu jest podniesienie umiejętności eksperckich niezbędnych do efektywnego działania organizacji trzeciego sektora wśród przedstawicieli sektora NGO, grup nieformalnych oraz osób działających wolontariacko wśród społeczności lokalnej, poprzez ich przeszkolenie i dostarczenie doradztwa indywidualnego. Dzięki weryfikacji nabycia kompetencji i wiedzy oraz formule prowadzenia szkoleń uzupełnionej o ćwiczenia warsztatowe, projekt będzie prowadził do trwałego wzmocnienia sektora NGO i grup inicjatywnych w Toruniu. Realizacja projektu przyczyni się bowiem do wzrostu potencjału kadrowego i merytorycznego osób zaangażowanych w działalność społeczną. Dzięki temu możliwe będzie szersze włączenie NGO do działań w gminie, a co za tym idzie osiągnięcie lepszej jakości świadczonych usług na rzecz mieszkańców i mieszkanek Torunia.

Projekt skierowany jest do przedstawicieli (zarządu, pracowników, członków i wolontariuszy) organizacji pozarządowych z terenu Gminy Miasta Toruń oraz grup inicjatywnych planujących założenie organizacji pozarządowej.

W ramach projektu planowane jest przeprowadzenie już na etapie rekrutacji wstępnej diagnozy potrzeb, kolejno doradztwo indywidualne dla zarządu dwóch organizacji oraz pięciu szkoleń (każde 1 dzień po 6 godzin) w Toruńskim Centrum Aktywności Lokalnej „2 Pietro”. Każde szkolenie będzie obejmowało zakresy tematyczne wedle potrzeb zgłaszających się organizacji i grup. Przykładowe zakresy obejmują: umiejętności liderskie i menedżerskie, prawo pracy i umowy cywilno-prawne w praktyce, zarządzanie projektami i organizacja pracy projektowej, budowanie efektywnych zespołów.

Terminy warsztatów ustalone po rekrutacji. Aby w jak największym stopniu dopasować zakres szkoleń do aktualnych potrzeb organizacji pozarządowych, ich program każdorazowo będzie konsultowany z uczestnikami.

Informacja o trenerze:

Artur Kaniecki, Inclusive Management

Ekspert z zakresu organizacji i zarządzania, Menadżer, HR Business Partner.

Jest absolwentem Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz ukończył studia podyplomowe z PR w Biznesie na Uniwersytecie Szczecińskim. Następnie swoją drogę naukową związał z Trójmiastem, gdzie w 2016 roku uzyskał Dyplom Coacha specjalizującego się w biznesie. W 2019 roku ukończył Studia Doktoranckie na Wydziale Organizacji i Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Na doświadczenie zawodowe składa się kilkanaście lat pracy dla międzynarodowych organizacji, w których odpowiadał za obszar projektowania i realizacji strategii szkoleniowej oraz zarządzania wiedzą. Na co dzień współzarządza Przedsiębiorstwem Społecznym Fundacja Studio M6, w którym odpowiada za organizację operacyjną sprzedaży i obsługi oraz zarządza zespołem 30 osób.

Regulamin i dokumenty rekrutacyjne dostępne tu:
Po uczestnictwie w szkoleniu zapraszamy także do skorzystania z naszego doradztwa indywidualnego.
REGULAMIN
ZAŁĄCZNIK 1-4
ZAŁĄCZNIK 5

Projekt Rozwój Wspólnot i Społeczności Lokalnych realizowany jest z dotacji Gminy Miasta Toruń

www.torun.pl

  • Wartość projektu: 10 000 PLN
  • Wkład Gminy Miasta Toruń: 7 000 PLN
  • Wkład własny Fundacji Studio M6: 3 000 PLN
  • Czas realizacji projektu: 1.05.21 – 28.10.21

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Skip to content