Projekt 4/G/2019

Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Studio M6 rozpoczyna realizację projektu 4/G/2019 „Społeczna Kuchnia Warsztatowa szansą na aktywizację społeczno – zawodową”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi priorytetowej 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność Działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014–2020. Projekt skierowany jest do 15 pełnoletnich osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym i jednocześnie nie pracujących na dzień przystąpienia do projektu.

Celem projektu jest poprawa sytuacji społeczno – zawodowej tych osób poprzez wzrost ich aktywności i przedsiębiorczości na rynku pracy. Realizowanie celu nastąpi przez wsparcie podnoszące kompetencje i/lub dające nowe umiejętności zawodowe i społeczne.
W tym celu uczestnicy i uczestniczki projektu wezmą udział w warsztatach podnoszących kompetencje, zostanie im udzielone doradztwo zawodowe, przejdą przez szkolenia zakończone certyfikatem instytucji wpisanej do Rejestru Instytucji Szkoleniowej oraz odbędą staże zawodowe. W ramach szkolenia i stażu uczestnicy i uczestniczki projektu otrzymają co miesięczne stypendium.

Realizacją szkolenia zajmą się dwie instytucje kształcące w dwóch profilach zawodowych. Pierwsza to Pracownia Artystyczna Uszyjmisie. Prowadzona przez Darię Teus szkoła zajmuje się praktyczna nauką zawodu w kierunku usług krawieckich. Szkolenie dopasowane zostanie do potrzeb uczestników_czek zdiagnozowanych w Indywidualnym Planie Działania określonym po warsztatach z doradcą zawodowym i psychoterapeutką. Szkolenie połączone ze stażem pozwoli uczestnikom_czkom nabyć umiejętności podnoszące ich kompetencje na rynku pracy i zwiększyć szansę na zatrudnienie na rynku pracy
w Toruniu.

Drugą instytucja szkoleniową jest Toruńska Izba Rzemieślnicza. Izba przeprowadzi szkolenia z zakresu prac wykończeniowo-remontowych. Tu również szkolenie jest dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników_czek. Te dwa kierunki szkolenia zostały oparte o lokalne zapotrzebowanie na rynku pracy w Toruniu według aktualnego Barometru Zawodów dla gminy Miasta Toruń.

Po kursie podnoszącym kompetencje, objętego stypendium szkoleniowym, uczestnicy_czki projektu przejdą staże zawodowe również połączone ze stypendium
w Fundacji lub firmach partnerskich. Planowanym efektem projektu jest wzrost kompetencji społeczno – zawodowych uczestników jaki i znalezienie zatrudnienia dla osób wcześniej bezrobotnych lub nieaktywnych zawodowo na rynku pracy w Toruniu. Osoby objęte projektem pochodzić będą z dzielnic miasta o najwyższym odsetku osób bezrobotnych
narażonych na wykluczenie ze względu na różne czynniki społeczno-ekonomiczne.
W procesie rekrutacji mamy zamiar również dotrzeć do większej ilości kobiet nieaktywnych zawodowo lub bezrobotnych.  Jak pokazują dane PUP w Toruniu postępuję feminizacja bezrobocia.

Fundacja swoje działania nakierunkowuje w taki sposób by tworzyć nowe miejsca pracy w swojej głównej siedzibie na Mostowej 6 lub jej filiach. Przedsiębiorstwo Społeczne rozpoczynało swoją działalność w 2017 tworząc miejsca pracy dla pięciu osób zagrożonych wykluczeniem społecznym we współpracy z Ośrodkiem Wspierania Ekonomii Społecznej. Od 2019 roku realizujemy projekty z LGD dla Miasta Torunia. Dzięki tym projektom, zaangażowaniu pracowników oraz profesjonalnej kadrze zarządzającej dziś Fundacja liczy 35 osób. Duży potencjał rozwojowy Fundacji z możliwością tworzenia nowych miejsc pracy wyróżnia ją wśród pracodawców. Nasze dotychczasowe sukcesy dają świadectwo możliwości Fundacji Studio M6.

Wartość projektu 4/G/2019 to 151 221,13 PLN, z czego wkład własny Fundacji STUDIO M6 to 8 000 PLN.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Skip to content