Projekt 2/G/2019

Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Studio M6 realizuje projekt 2/G/2019 „Społeczna Agencja Pośrednictwa –usługa użyteczna społecznie”, współfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nalata 2014-2020Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR).

Projekt skierowany jest do rodzin (oraz osób z otoczenia), z grupy osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, zamieszkujących obszar Lokalnej Strategii Rozwoju, posiadające niedostateczne warunki mieszkaniowe, czy ograniczony dostęp do lokali. Problem z dostępnością mieszkań oraz ich stanem, występuje najczęściej u osób ubogich i w rodzinach z osobą niepełnosprawną. Według sprawozdania MOPR za 2018 rok w Toruniu rodzin objętych pomocą było 4580, a w okresie ostatnich czterech lat złożono 614 wniosków o likwidacje barier architektonicznych w mieszkaniach zamieszkujących przez osoby niepełnosprawne a zrealizowano 254 wnioski co stanowi 41%.

Działania w projekcie polegają zatem na sporządzeniu Indywidualnej Diagnozy Uczestnika lub rodziny, oraz otoczenia. Na jej podstawie przygotowywana jest Ścieżka Wsparcia do poprawy warunków mieszkaniowych jak i indywidualne lub grupowe poradnictwo (dostosowane do zdiagnozowanych potrzeb uczestników i ich otoczenia), oraz spotkania warsztatowo-animacyjne dla rodzin przy udziale animatora zabaw dla dzieci. Jednocześnie przez cały czas trwania projektu będą pozyskiwanie oferty pokoi, lokali bądź inne nieruchomości do bazy najmu społecznego w Agencji.

Działania mają na celu poprawę sytuacji osób oraz rodzin i ich otoczenia, poprzez innowacyjne działania z obszaru aktywnej integracji o charakterze środowiskowym. Problematyka niedostatecznych warunków mieszkaniowych występuje na całym obszarze LSR, szczególnie widoczna jest w starym mieszkalnictwie. Efektem projektu będzie zatem objęcie pomocą rodzin oraz otoczenia.

Jak wskazują dane, w zasobie Gminy Miasta Torunia na koniec 2017 roku znajduje się5426 lokali komunalnych. Licząc że co rocznie lista mieszkaniowa zawiera ok 70 nazwisk, a średni czas oczekiwania według Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia to ok 7-10 lat, daje to liczbę około 490-700 rodzin oczekujących na lokal. Dodatkowo około kilkuset rodzin oczekuje na lokale socjale z wyroków eksmisyjnych, z budynków wywłaszczanych pod inwestycje publiczne, ze względu na zły stan budynku, oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej z innych powodów. Razem to blisko 2000 rodzin oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy.

Społeczna Agencja Pośrednictwa prowadzi usługi socjalne, kierowane do osób potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, również osób starszych i samotnych, osób z niepełnosprawnościami, lub do osób poszukujących stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia. Łączenie społeczności zamieszkującej daną dzielnicę miasta z wyraźnymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi, ma na celu stworzenie platformy społecznej odpowiadającej na konkretne problemy dotykające tą społeczność. SAP to sieciowanie tych osób, wymiana doświadczeń i wspólne szukanie rozwiązań przy udziale kadry profesjonalnie do tego przygotowanej. SAP to również lokalne centrum tworzenia wyedukowanej kadry pracowników średniego i niższego szczebla, mające na celu aktywizację i upodmiotowienie członków i członkiń tej społeczności.

Wartość projektu 2/G/2019 to 51120,00 PLN, z czego wkład własny Fundacji STUDIO M6 to 2700,00 PLN.

[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]
[contact-form-7 404 "Nie znaleziono"]

    Skip to content