Projekt 1/G/2019

Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Studio M6 realizuje projekt 1/G/2019 „Społeczna Agencja Pośrednictwa – Animacja Społeczna”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego nalata 2014-2020Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym oraz do otoczenia tych osób w zakresie w jakim jest to niezbędne dla wsparcia ich wsparcia.

W ramach działań projektowych przeprowadzana jest diagnoza potrzeb społeczności lokalnej, spotkanie edukacyjne, warsztaty, konsultacje indywidualne dla osób zakwalifikowanych do projektu oraz otwarta debata o problematyce najmu społecznego, z zaangażowaniem lokalnej społeczności.

Celem głównym projektu jest animacja wzajemna lokalnej społeczności oraz osób z projektu, jak i podniesienie wiedzy w zakresie tematyki mieszkaniowej oraz możliwości i aspektów realizacji polityki mieszkaniowej z udziałem czynnika społecznego.

Działania te mają służyć zbadaniu potrzeb społeczności lokalnej, a dalej zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników i uczestniczek o sektorze mieszkaniowym na obszarze LSR. W planowanym efekcie projekt ma prowadzić do zwiększenia zaradności w zakresie umiejętności określenia własnych potrzeb mieszkaniowych jak i ustalenia ścieżki dojścia do realizacji tych potrzeb.

Debata społeczna ma z kolei poruszać problematykę dostępności mieszkań oraz podwyższenia standardów mieszkaniowych dla osób potrzebujących poprzez innowacyjne narzędzie polityki mieszkaniowej jaką jest Społeczna Agencja Pośrednictwa, powoli wdrażana obecnie w całej Polsce przy udziale środków europejskich na poziomie Jednostek Samorządu Terytorialnego.

Jak wskazują dane, w zasobie Gminy Miasta Torunia na koniec 2017 roku znajduje się5426 lokali komunalnych. Licząc że co rocznie lista mieszkaniowa zawiera ok 70 nazwisk, a średni czas oczekiwania według Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia to ok 7-10 lat, daje to liczbę około 490-700 rodzin oczekujących na lokal. Dodatkowo około kilkuset rodzin oczekuje na lokale socjale z wyroków eksmisyjnych, z budynków wywłaszczanych pod inwestycje publiczne, ze względu na zły stan budynku, oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej z innych powodów. Razem to blisko 2000 rodzin oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy.

Społeczna Agencja Pośrednictwa prowadzi usługi socjalne, kierowane do osób potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, również osób starszych i samotnych, osób z niepełnosprawnościami, lub do osób poszukujących stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia. Łączenie społeczności zamieszkującej daną dzielnicę miasta z wyraźnymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi, ma na celu stworzenie platformy społecznej odpowiadającej na konkretne problemy dotykające tą społeczność. SAP to sieciowanie tych osób, wymiana doświadczeń i wspólne szukanie rozwiązań przy udziale kadry profesjonalnie do tego przygotowanej. SAP to również lokalne centrum tworzenia wyedukowanej kadry pracowników średniego i niższego szczebla, mające na celu aktywizację i upodmiotowienie członków i członkiń tej społeczności.

Wartość projektu 1/G/2019 to 30331,25 PLN, z czego wkład własny FundacjiSTUDIO M6 to 2 700 PLN.

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Skip to content