Projekt 1/G/2020

Przedsiębiorstwo Społeczne Fundacja Studio M6 realizuje projekt 1/G/2012 „Społeczna Agencja Pośrednictwa – reintegracja ze społecznością”, współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Oś Priorytetowa 11, Działanie: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju (LSR). Projekt skierowany jest do 15 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (ubóstwo, niedostateczne warunki mieszkaniowe, czy ograniczony dostęp do mieszkań).

W ramach działań projektowych przeprowadzana jest diagnoza potrzeb społeczności lokalnej i spotkanie edukacyjne (wykład o mieszkalnictwie, o aspektach prawnych). Osoby włączone w projekt otrzymają indywidualne konsultacje dotyczące analizy swojej sytuacji mieszkaniowej z osobą ekspercką z zakresu mieszkalnictwa i/lub prawnika. Dodatkowo, każda osoba otrzyma możliwość bezpłatnego spotkania z psychoterapeutką. Zakończeniem projektu będzie otwarta debata o problematyce najmu społecznego, z zaangażowaniem lokalnej społeczności i ekspertów. W trakcie spotkań grupowych zapewniamy opiekę nad dziećmi oraz poczęstunek.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy w zakresie tematyki mieszkaniowej poprzez wzajemną animację lokalnej społeczności, osób uczestniczących w projekcie oraz innych interesariuszy. Ponad to ważnym elementem projektu są aspekty realizacji polityki mieszkalnictwa z uwzględnieniem czynnika społecznego.

Działania te mają służyć zbadaniu potrzeb społeczności lokalnej, a dalej zwiększenie wiedzy i świadomości uczestników i uczestniczek o sektorze mieszkaniowym na obszarze LSR. W planowanym efekcie projekt ma prowadzić do zwiększenia zaradności w zakresie umiejętności określenia własnych potrzeb mieszkaniowych jak i ustalenia ścieżki dojścia do realizacji tych potrzeb.

Debata społeczna w formie „World Café” (śniadanie sieciujące) ma z kolei poruszać problematykę dostępności mieszkań oraz podwyższenia standardów mieszkaniowych dla osób potrzebujących poprzez innowacyjne narzędzie polityki mieszkaniowej jaką jest Społeczna Agencja Pośrednictwa.

Jak wskazują dane, w zasobie Gminy Miasta Torunia na koniec 2017 roku znajduje się 5426 lokali komunalnych. Licząc że co rocznie lista mieszkaniowa zawiera ok 70 nazwisk, a średni czas oczekiwania według Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Torunia to ok 7-10 lat, daje to liczbę około 490-700 rodzin oczekujących na lokal. Dodatkowo około kilkuset rodzin oczekuje na lokale socjale z wyroków eksmisyjnych, z budynków wywłaszczanych pod inwestycje publiczne, ze względu na zły stan budynku, oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji mieszkaniowej z innych powodów. Razem to blisko 2000 rodzin oczekujących na przydział lokalu z zasobu gminy.

Społeczna Agencja Pośrednictwa prowadzi usługi socjalne, kierowane do osób potrzebujących wsparcia w trudnej sytuacji życiowej, również osób starszych
i samotnych, osób z niepełnosprawnościami, lub do osób poszukujących stabilności niezbędnej do rozpoczęcia samodzielnego, dorosłego życia. Łączenie społeczności zamieszkującej daną dzielnicę miasta z wyraźnymi wyzwaniami społeczno-ekonomicznymi, ma na celu stworzenie platformy społecznej odpowiadającej na konkretne problemy dotykające tą społeczność. SAP to sieciowanie tych osób, wymiana doświadczeń i wspólne szukanie rozwiązań przy udziale kadry profesjonalnie do tego przygotowanej. SAP to również lokalne centrum tworzenia wyedukowanej kadry pracowników średniego i niższego szczebla, mające na celu aktywizację i upodmiotowienie członków i członkiń tej społeczności.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Wartość projektu 1/G/2020 to 37 140 PLN, z czego wkład własny Fundacji STUDIO M6 to 3 000 PLN. Operatorem projektu jest Lokalna Grupa Działania „Dla Miasta Torunia”.

Projekt realizowany jest od 1.06.2021 do 31.10.2021 roku.

Dokumenty rekrutacyjne oraz regulamin rekrutacji dostępne tu:

REGULAMIN REKRUTACJI PDF

REGULAMIN PROJEKTU PDF

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY PDF

ANKIETA ZGŁOSZENIOWA POTRZEB PDF

OŚWIADCZENIE RODO PDF

UMOWA PDF

Join our Newsletter

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Contact Us

We'll send you newsletters with news, tips & tricks. No spams here.

Skip to content