Zapraszam przedstawicieli i przedstawicielki oraz osoby pracujące w przedsiębiorstwach społecznych do udziału w bezpłatnej wizycie studyjnej w Spółdzielni Socjalnej ZEROBAN w Gdańsku w dniu 12.07.2023 roku. ZEROBAN to przedsiębiorstwo społeczne, które działa w obszarze edukacji proekologicznej i upcyklingu promując postawy zero waste oraz prowadzi szeroko zakrojoną współpracę z sektorem biznesowym, zwłaszcza w obszarze CSR.

Wizyta organizowana jest przez OWES Toruń dla PS z subregionu drugiego i współpracujących z OWES, w ramach projektu: „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Toruniu”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo; Działanie 9.4 Wzmocnienie sektora ekonomii społeczne; Poddziałanie 9.4.1 Rozwój podmiotów sektora ekonomii społecznej

Udział w wizycie studyjnej umożliwi uczestnikom zapoznanie się z modelem biznesowym funkcjonowania spółdzielni oraz da możliwość na wykorzystania praktycznych rozwiązań we współpracy z partnerami biznesowymi. Dodatkowo zobaczymy Dobry Deal – sklep ekonomii społecznej wprowadzi w tajniki sieciowania lokalnej ekonomii społecznej.
Zwieńczeniem wizyty będzie wspólny obiad w restauracji AZIMA, prowadzoną przez fundację w trakcie ubiegania się o status przedsiębiorstwa społecznego.

Wizytę studyjną realizuje Fundacja Studio M6.

Poniżej program wizyty wraz z formularzem zgłoszeniowym. Prosimy o przesłanie wypełnionych formularzy zgłoszeniowych do 30.06.2023 r. na adresy
e-mail: ;

Zachęcam do szybkiego przesyłania zgłoszeń ze względu na ograniczoną ilość miejsc.