Biuro Toruńskiego Centrum Miasta zaprasza do wzięcia udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miasta Torunia w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie miasta Torunia na potrzeby przygotowania i realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji pn. Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027.

Konsultacje odbędą się w terminie od 7 lutego do 10 marca 2023 r.

Wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji to pierwszy krok do dalszych prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji pn. „Program Rewitalizacji Torunia do roku 2027”. Celem procesu rewitalizacji jest poprawa szeroko rozumianych warunków życia na obszarze wykazującym się stanem kryzysowym. Jego skuteczność jest możliwa jedynie przy aktywnym udziale mieszkańców miasta. Podobnie rzecz się ma z planowaniem rewitalizacji – zanim rozpoczniemy działania naprawcze, w pierwszej kolejności chcemy rozmawiać o tym, które obszary najbardziej wymagają interwencji. W ramach tych konsultacji będziemy wspólnie dyskutować o zaproponowanym na bazie przeanalizowanych danych statystycznych obszarze zdegradowanym i obszarze rewitalizacji.

Konsultacje społeczne odbędą się w następujących formach:

1.    Otwarte spotkanie informacyjne:

Termin: 15 lutego 2023 r.

Miejsce: Centrum Sztuki Współczesnej, ul. Wały gen. Sikorskiego 13 w Toruniu,

Godzina: 17.30 – 19.00.

Aby wziąć udział w spotkaniu wystarczy wysłać zgłoszenie za pomocą poczty e-mail na adres: Zgłoszenia przyjmowane są do 14 lutego 2023 r., do godziny 15.00.

2.    Zbieranie uwag ustnych:

Termin: 7 lutego – 10 marca 2023 r.

Miejsce: Biuro Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia, ul. Wały gen. Sikorskiego 8 w Toruniu, w godzinach pracy Biura tj.: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.

3.    Zbieranie uwag w postaci papierowej (korespondencyjnie) lub poprzez pocztę elektroniczną na formularzach konsultacyjnych kierowanych osobiście lub pocztą tradycyjną do Biura Toruńskiego Centrum Miasta Urzędu Miasta Torunia na adres: ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń lub elektronicznie na adres:  . Termin: 7 lutego – 10 marca 2023 r.

Pełna informacja na temat konsultacji jest opublikowana w miejskim serwisie internetowym poświęconym konsultacjom społecznym, pod adresem:
https://www.konsultacje.torun.pl/pl/rewitalizacja-wyznaczamy-nowe-obszary-zdegradowane-i-obszary-rewitalizacji

Pod wskazanym wyżej adresem znajdziecie materiały do pobrania:

1)    Diagnozę miasta Torunia oraz opis wskaźników służących delimitacji obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

2)    Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji.

3)    Mapę obszaru zdegradowanego (Bielawy i Grębocin).

4)    Mapę obszaru zdegradowanego (Mokre Przedmieście i Jakubskie Przedmieście).

5)    Mapę obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji  (Stare Miasto, Bydgoskie Przedmieście i Podgórz).

6)    Formularz konsultacyjny.

KONSULTUJEMY!