Od października, w Toruniu trwa kampania społeczna prowadzona przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie „Jestem Mamą Zastępczą, jestem Tatą Zastępczym, Ty też możesz mieć taką supermoc!”, finansowana ze środków Fundacji EY.

Kampania ma na celu promocję rodzicielstwa zastępczego.

Według sprawozdania z działalności MOPR za 2020 r. w pieczy zastępczej w Toruniu znajdywało się 511 dzieci. Z czego 277 dzieci znalazło się w rodzinach spokrewnionych, 93 w Rodzinnym Domu Dziecka a 85 w rodzinach niezawodowych.
W 2020 roku zawarto 14 umów o charakterze umowy o świadczenie usług z osobami do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich. W rodzinnej formie pieczy zastępczej, w której w 2020 roku zatrudniono ww. osoby, przebywało łącznie 46 dzieci (24 dzieci w rodzinnych domach dziecka, 14 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, 8 dzieci w rodzinie zastępczej zawodowej, pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego).
Kandydaci do pełnienia funkcji pieczy zastępczej są obowiązani posiadać świadectwo ukończenia szkolenia organizowanego przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej spokrewnionej można prowadzić według indywidualnego planu szkolenia, w zależności od potrzeb rodziny i dziecka.
Przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej określają zasady finansowania pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Zgodnie z przepisami ustawy powiat, na terenie którego funkcjonuje mogąca przyjąć dziecko rodzina zastępcza lub rodzinny dom dziecka, zawiera z powiatem właściwym ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej porozumienie w sprawie przyjęcia dziecka oraz warunków jego pobytu i wysokości wydatków na jego opiekę i wychowanie.
W 2020 roku zawarto 19 nowych porozumień. W ramach obowiązujących dotychczas porozumień:
− Gmina Miasta Toruń poniosła wydatki za pobyt 76 dzieci w rodzinach zastępczych. Wydatki na ten cel w 2020 roku stanowiły 877 750,22 zł.
− na terenie Gminy Miasta Toruń przebywało 38 dzieci w rodzinach zastępczych pochodzących z innych powiatów. Dochody Gminy z tego tytułu wyniosły 567 105,60 zł.

Jednocześnie MOPR w Toruniu i my zapraszamy dzieci w wieku 6-9 lat do udziału w konkursie plastycznym: „Rodzina i jej supermoce”.


Fundacja Studio M6 nawiązała współpracę z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie i wspólnie zaprezentujemy prace konkursowe dzieci w naszej innowacji społecznej Społeczna Agencja Pośrednictwa znajdującej się na ul. A. Mickiewicza 112.

Bieżące informacje na temat kampanii, jak i konkursu znajdziesz na profilu Supermocni-rodzice zastępczy z Torunia na platformie Facebook.