Kontynuujemy poradnictwo specjalistyczne prowadzone w Społecznej Agencji Pośrednictwa, a rozpoczęte w czerwcu 2022 r. w ramach projektu Pomoc rodzinie.
Dzięki uzyskaniu dotacji w programie Inicjatywy w zakresie usług społecznych realizowane przez NGO możemy objąć indywidualnym wsparciem i pracować z kolejnymi 10 osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym z Gminy Miasta Toruń.
Urząd Marszałkowski województwa kuj.-pom. uruchomił program w marcu 2022 r. w celu ograniczenia negatywnych skutków COVID-19. Od pierwszego naboru w programie zaplanowano podjęcie działań w obszarze usług społecznych w ramach inicjatyw społecznych realizowanych przez NGO spełniających funkcję profilaktyczną antyCOVID-19 lub bezpośrednio powiązaną ze skutkami COVID-19. W czerwcu 2022 r. Urząd Marszałkowski uruchomił drugi nabór wniosków do programu.

W projekcie Pomoc rodzinie 2.0 zaplanowaliśmy działania zgodne z ideą deinstytucjonalizacji usług społecznych i stopniowego przechodzenia od usług opiekuńczych świadczonych przez instytucje do usług o charakterze środowiskowym. W przeprowadzonej przez Toruńskie Centrum Usług Społecznych „Diagnozie potrzeb i potencjału społeczności lokalnej w zakresie usług społecznych w Gminie Miasta Toruń” (styczeń 2022 r.) w ramach takich usług wykazano potrzebę adresowania problemów jak:

– „Rodziny wieloproblemowe często borykają się jednocześnie z problemami bezrobocia, chorobą (w tym psychiczną) lub niepełnosprawnością. To przyczyny tego, że warunki materialne są niewystarczające dla zaspokojenia potrzeb rodziny. W skrajnych przypadkach problemy materialne prowadzić mogą do niewydolności rodziny i negatywnych zjawisk, w tym bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, uzależnień, przemocy w rodzinie.”.
– „W przypadku osób z niepełnosprawnościami w stopniu umiarkowanym lub lekkim – będą to usługi sprzyjające integracji społecznej, budowanie kompetencji zawodowych, wparcie w poszukiwaniach pracy zawodowej.”.
– „Pogorszyła się w szczególności sytuacja osób poniżej 30 roku życia, natomiast poprawie uległa sytuacja osób powyżej 50 roku życia. Można to odczytywać w taki sposób, że zmiany na rynku pracy pod wpływem pogarszającej się sytuacji gospodarczej w pandemii dotknęły głównie osoby młode – często zatrudnione w sektorach najboleśniej dotkniętych przez pandemię, tj. w branży gastronomicznej.”.

Wyniki badań przeprowadzonych wśród mieszkańców i mieszkanek Torunia do „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Miasta Torunia na lata 2021-2027” (SRPS) wskazują: „Pandemia wpłynęła na praktycznie każdą sferę funkcjonowania Miasta i jego mieszkańców. W związku z lockdownem gospodarczym niepewne stały się źródła utrzymania, co przełożyło się na pogorszenie sytuacji materialnej rodzin.”
Ponadto, przez połowę badanych mieszkańców i mieszkanek, zostały wskazane problemy występujące w rodzinie (m.in. związane z bezrobociem), które, przynajmniej w niektórych przypadkach, wymagać będą poradnictwa rodzinnego.

Pomoc rodzinie 2.0 to indywidualne usługi z zakresu poradnictwa:
– psychoterapia;
– doradztwo zawodowe;
– coaching;
– pomoc prawna;
– pomoc w sprawach mieszkaniowych;

Rozpoczynamy od rekrutacji 10 osób, które zostaną objęte wsparciem. Warunki rekrutacji oraz szczegóły projektu dostępne są na stronie https://www.studiom6.pl/projekty/pomoc-rodzinie-2-0/

Szukasz wsparcia?
Znasz kogoś, kto potrzebuje pomocy w poprawie swojej sytuacji społeczno-zawodowej?
Zgłoś się do nas.

Społeczna Agencja Pośrednictwa
ul. A. Mickiewicza 112
87-100 Toruń
poniedziałek – piątek
10:00 – 16:00


(+48) 512 205 082

Rekrutacja:
Kacper Śliwiński

(+48) 606 660 959