Gmina Miasta Toruń rozpoczyna I etap konsultacji nad Programem współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. Program to podstawowy dokument opisujący zasady współpracy pomiędzy administracją publiczną, a działającymi na danym terenie organizacjami pozarządowymi. Dokument powstaje w trzyetapowej procedurze partycypacyjnej, która co roku staruje w lipcu i kończy się w czwartym kwartale uchwaleniem programu na kolejny rok kalendarzowy.

Przyłączamy się do zaproszenia na spotkanie.

W pierwszym etapie zapraszane są działające w Toruniu organizacje pozarządowe do wspólnego tworzenia podstaw programu. Będziemy pracować w ramach grup tematycznych:

Zawartość programu współpracy – cele programu, zasady współpracy, formy współpracy, priorytetowe zadania publiczne, sposób oceny realizacji programu, komisje konkursowe;

Procedury konkursowe – tematyka konkursowa, przebieg konkursów, procedury, trudności napotykane przez NGO, itp.:

Wzajemne potrzeby i możliwości – Czego miasto potrzebuje od organizacji pozarządowych? Czego Organizacje pozarządowe potrzebują od miasta? Co możemy sobie wzajemnie zaoferować?:

Toruńskie Forum Organizacji Pozarządowych – porozmawiajmy o formule, pomysłach programowych, tematyce paneli i warsztatów, i innych zagadnieniach związanych z tym wydarzeniem;

Najwięksi beneficjenci miejskich środków dotacyjnych:
a) pomoc społeczna, usługi społeczne, profilaktyka, zdrowie;
b) sport i rekreacja.


Spotkanie z sektorem NGO odbędzie się

18 lipca 2024 r. (czwartek) o godzinie 16.00 w sali konferencyjnej Międzynarodowego Centrum Spotkań Młodzieży przy ulicy Łokietka 3 w Toruniu (5 piętro) (dojazd w pobliże centrum tramwajami linii nr 2, 4, 7 oraz autobusami linii nr 18, 29, 30, 31, 33, 34, 40, 42, 112, 115)

Zgłoś swój udział do dnia 16 lipca 2024 r. do godziny 15.00 mailowo: lub telefonicznie pod numerem tel. 56 611 87 24.


Jeśli nie możesz wziąć udziału w spotkaniu konsultacyjnym, prześlij swoją propozycję w terminie do 31 lipca 2024 r. na adres:

Informacje dodatkowe dotyczące przebiegu konsultacji:

I etap:

08 lipca 2024 r. – ogłoszenie konsultacji społecznych;
18 lipca 2024 r. – spotkanie konsultacyjne, podczas którego zebrane zostaną propozycje do programu;
31 lipca 2024 r. – zamończenie okresu zbierania propozycji do programu w I etapie;

II etap:

sierpień 2024 – analiza zagadnień zgłoszonych podczas spotkania, prace nad projektem programu, przygotowanie we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia propozycji treści dokumentu na rok 2025;
wrzesień 2024 – przedstawienie efektów pracy nad programem Prezydentowi Miasta Torunia;

III etap:

wrzesień 2024 – publikacja projektu na stronie internetowej, otwarte zgłaszanie uwag do projektu;
przełom września i października 2024 – analiza zgłoszonych uwag, wprowadzanie propozycji poprawek do treści programu i przedstawienie wyników pracy Prezydentowi Miasta Torunia, przygotowanie końcowego projektu uchwały RMT w sprawie Programu współpracy Gminy Miasta Toruń z organizacjami pozarządowymi w 2025 r. – w terminie pozwalającym na przedstawienie uchwały podczas sesji Rady Miasta Torunia w zaplanowanej na 17 października 2024 r.;
październik 2024 – przedstawienie projektu uchwały na sesji Rady Miasta Torunia.

Konsultacje prowadzi Wydział Komunikacji Społecznej i Informacji Urzędu Miasta Torunia we współpracy z Radą Działalności Pożytku Publicznego Miasta Torunia oraz z działami UMT i jednostkami miejskimi prowadzącymi współpracę z sektorem pozarządowym.

AKTUALIZACJA 19.07.2024 r.

W ramach konsultacji zgłosiliśmy m.in. następujące uwagi i postulaty:

Zgłosiliśmy m.in. uwagi dotyczące:

 • zniesienia wkładu własnego finansowego wymaganego w realizacji zadań publicznych;
 • jeżeli powyższe nieuwzględnione to w sprawozdaniu rocznym z wykonania programu umieszczanie informacji nt. wysokości wkładu własnego: finansowego, rzeczowego i osobowego wnoszonego przez NGOsy w realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń;
 • wprowadzenia do zasady efektywności w realizacji zadań publicznych wskaźników jakościowych;
 • stosowania klauzul społecznych przy przetargach i zamówieniach publicznych;
 • utworzenia w Toruniu Zakładu Aktywności Zawodowej we współpracy z szerokim gronem organizacji pozarządowych działających w sferze zatrudnienia i aktywizacji zawodowej;
 • efektywniejsze wykorzystanie zasobów miejskich (infrastrukturalnych/rzeczowych/osobowych) we współpracy z NGO w celu sprowadzania funduszy zewnętrznych do Miasta;
 • wspieranie rozwoju sektora społecznego w Mieście poprzez finansowanie (na zasadzie inwestycji) i organizowanie szkoleń i doradztwa dla NGO zgodnego z potrzebami. Np. tak jak to robimy od kilku lat, w tym m.in. w Grudziądzu;
  -zwiększenie liczby zadań i umów wieloletnich by zapewnić ciągłość i trwałość projektów oraz ograniczyć koszty administracyjne;
 • podniesienie priorytetu REWITALIZACJA z rzędu trzeciego na co najmniej drugi; GMT ma już zatwierdzony Program Rewitalizacji na nową perspektywę wieloletnią;
 • podniesienie priorytetu INTEGRACJA CUDZOZIEMCÓW z rzędu drugiego na pierwszy; w związku z napływem ponad 4000 osób z Ukrainy w ostatnich dwóch latach i tworzeniem Centrum Integracji Cudzoziemców w ramach Funduszu Azylu Migracji i Integracji 2021-2027;
 • zlecenie organizacji Toruńskiego Forum NGO organizacji pozarządowej w ramach konkursu.

Spotkanie było również okazją by Pełnomocnik Prezydenta Miasta Torunia ds. Dialogu i Innowacji Miejskich dr Patryk Wawrzyński mógł zaprosić wszystkie osoby do współtworzenia TORUŃSKIEGO KONGRESU DIALOGU.
Weź udział i Ty.

Wypełnij ankietę https://torun.pl/pl/torunski-kongres-dialogu-ankieta-wstepna-umt